Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 915 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-29
Data wydania:2010-07-14
Data wejscia w życie:2010-08-13
Data obowiązywania:2010-07-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 915 z 2010


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 137                — 11110 —                Poz. 915


915

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich;

2) wysokość wynagrodzenia ekspertów, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, zwanej dalej „ustawą”. §

2. Weryfikacje lub próby efektywności polegają na:

1) podjęciu symulacji popełnienia aktu bezprawnego, w szczególności: a) niepostrzeżonym wejściu na obszar o ograniczonym dostępie, b) pozostawieniu niestrzeżonego bagażu lub pakunku, c) usiłowaniu wniesienia podejrzanej substancji lub atrapy broni, d) podłożeniu atrapy materiału wybuchowego lub bomby, e) ukryciu pozoranta lub manekina;

2) sprawdzeniu stanu zabezpieczenia, sprawności sprzętu oraz wiedzy załogi statku i personelu obiektu portowego lub portu w zakresie ochrony;

3) sprawdzeniu zgodności stanu ochrony z oceną i planem ochrony statku, obiektu portowego lub portu;

4) wykazaniu i omówieniu nieprawidłowości. § 3.

1. Szczegółowe zagadnienia z zakresu ochrony, które należy wziąć pod uwagę, przeprowadzając weryfikację statków, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Szczegółowe zagadnienia z zakresu ochrony, które należy wziąć pod uwagę, przeprowadzając weryfikację obiektów portowych i portów, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

1)

§ 4.

1. Weryfikację obiektów portowych i portów przeprowadza się na podstawie scenariusza działań, uwzględniającego zagadnienia, o których mowa w § 3 ust.

2. 2. Scenariusz działań obejmuje swoją tematyką zakres potencjalnych zagrożeń obiektu portowego lub portu.

3. Scenariusz działań określa zakres weryfikacji, skład osobowy i zadania zespołu, kolejność i harmonogram działań oraz sposób ich dokumentowania.

4. Scenariusz działań dotyczy jednego lub kilku zagrożeń zawartych w sekcji 15.11 części B Międzynarodowego kodeksu dla ochrony statków i obiektów portowych, przyjętego w dniu 12 grudnia 2002 r. Rezolucją Nr 2 Konferencji Umawiających się Rządów-Stron Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (Dz. U. z 2005 r. Nr 120, poz. 1016), zwanego dalej „Kodeksem ISPS”. §

5. Weryfikacja powinna być zapowiedziana nie później niż na 7 dni przed jej przeprowadzeniem, a przygotowany przez zespół scenariusz działań uzgodniony z organem powołującym. §

6. Członkowie zespołu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, otrzymują od organu powołującego imienne dokumenty upoważniające do przeprowadzenia weryfikacji lub prób efektywności. § 7.

1. Podczas przeprowadzania weryfikacji lub próby efektywności:

1) w odniesieniu do obiektów portowych i portów — członkowie zespołu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, są obowiązani do posiadania przy sobie dokumentu, o którym mowa w § 6, oraz dowodu tożsamości;

2) w odniesieniu do statków — inspektorzy bandery i inspektorzy portu są obowiązani do posiadania przy sobie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia weryfikacji lub próby efektywności, wydanego przez dyrektora właściwego urzędu morskiego, oraz dowodu tożsamości.

2. Podczas przeprowadzania próby efektywności w odniesieniu do statku, obiektu portowego lub portu, w szczególności do obszarów o ograniczonym dostępie, osoby przeprowadzające próbę efektywności okazują dokumenty, o których mowa w ust. 1, po powstrzymaniu przez załogę statku lub jednostkę ochrony portu lub obiektu portowego próby wejścia albo po skutecznym niepostrzeżonym wejściu.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 915 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 926 z 20102010-07-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2010 r. sygn. akt K 17/08

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 925 z 20102010-07-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. akt K 63/07

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 924 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 923 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 922 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 921 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 920 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 919 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu moga byc wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 918 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 917 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 916 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-20 poz. 850

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-13 poz. 1171

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-30 poz. 1213

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołu Ekspertów

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-28 poz. 176

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-19 poz. 1431

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.