Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 920 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-29
Data wydania:2010-07-19
Data wejscia w życie:2010-08-13
Data obowiązywania:2010-07-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 920 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 137                — 11122 —                Poz. 920


920

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania Na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb wypłaty funkcjonariuszowi Służby Więziennej w służbie stałej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania, zwanego dalej „równoważnikiem pieniężnym”, oraz sposób zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego. § 2.

1. Równoważnik pieniężny wypłaca się na pisemny wniosek funkcjonariusza.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać aktualną sytuację mieszkaniową funkcjonariusza, zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. § 3.

1. Równoważnik pieniężny wypłaca się w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, w której funkcjonariusz pobiera uposażenie.

2. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje do

10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o wypłacie równoważnika stała się ostateczna. §

4. Kwota nienależnie pobranego przez funkcjonariusza równoważnika pieniężnego podlega zwrotowi do kasy jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której funkcjonariusz pobierał równoważnik pieniężny, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o zwrocie wypłaconego równoważnika pieniężnego stała się ostateczna. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 920 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 926 z 20102010-07-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2010 r. sygn. akt K 17/08

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 925 z 20102010-07-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. akt K 63/07

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 924 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 923 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 922 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 921 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 919 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu moga byc wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 918 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 917 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 916 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 915 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-09 poz. 955

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej za remont lokalu mieszkalnego lub domu

 • Dziennik Ustaw z 1991-10-18 poz. 453

  Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-11 poz. 39

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 712

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.