Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 922 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-29
Data wydania:2010-07-01
Data wejscia w życie:2010-08-13
Data obowiązywania:2010-07-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 922 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 137                — 11125 —                Poz. 922


922

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji w gminie lub na obszarach gmin. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o działce budowlanej, rozumie się przez to działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.3)). § 3.

1. Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

3) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Obszar i granice aglomeracji wyznacza się, uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, zwanych dalej „systemem kanalizacji zbiorczej”, przy czym do tej samej aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wyznaczone w dokumentach, o których mowa w ust.

1.

3. Granica aglomeracji powinna przebiegać wzdłuż zewnętrznych granic działek budowlanych skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania.

1)

4. Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, w przypadku gdy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie:

1) o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni ścieków, na którym planuje się, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków, budowę nowej sieci, optymalnej z uwagi na możliwe rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu, wpływ na środowisko oraz uwarunkowania ekonomiczne;

2) stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej;

3) obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;

4) objętym przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.4)) lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się także pod uwagę opłacalność realizacji sieci kanalizacji komunalnej na terenach określonych w ust. 5, przy czym wskaźnik długości sieci obowiązujący na tych terenach nie może być mniejszy od 90 mieszkańców na 1 km sieci. § 4.

1. Sejmik województwa, przystępując do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000 położonej w gminie lub na obszarach gmin, występuje z wnioskiem do zainteresowanych gmin o przedstawienie w wyznaczonym terminie propozycji planu aglomeracji, przygotowanej z wykorzystaniem dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.

4)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253 i Nr 96, poz. 620.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 130, poz. 871.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 922 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 926 z 20102010-07-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2010 r. sygn. akt K 17/08

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 925 z 20102010-07-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. akt K 63/07

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 924 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 923 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 921 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 920 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 919 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu moga byc wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 918 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 917 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 916 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 915 z 20102010-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów

porady prawne online

Porady prawne

 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

  Które przepisy regulują jaki zestaw dokumentów (jeśli chodzi o mapy, a nie inne dokumenty np. zapewnienia od dostawców mediów) należy dołączyć do wniosku o wydanie (...)

 • Przekraczanie granic w UE na starym dowodzie

  Czy do przekraczania granic państwowych wewnątrz Unii Europejskiej będę potrzebował paszportu? Spotkałem się bowiem z opiniami, że nadal jest on potrzebny na granicy, (...)

 • Dowód osobisty dla 13-latka jako paszport

  Czy dziecko w wieku 13 lat (ukończone) może otrzymać dowód osobisty? Jeśli tak, czy ten dokument będzie również ważny przy przekraczaniu granic UE, czy jednak musi (...)

 • Obszar oddziaływania obiektu

  Istnieje kilka przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które określają w praktyce (...)

 • Metoda stosowana przy rozgraniczaniu nieruchomości

  W jaki sposób geodeta powinien dokonywać pomiaru przy rozgraniczaniu nieruchomości? Czy powinien to czynić od ściany bocznej fundamentu ogrodzenia czy od środka?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-02 poz. 1468

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2841

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-17 poz. 1004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-29 poz. 652

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-24 poz. 715

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.