Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 939 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-04
Data wydania:2010-07-29
Data wejscia w życie:2010-08-19
Data obowiązywania:2010-08-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 939 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 139                — 11198 —                Poz. 939


939

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1) Minister

§

1. Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. Nr 247, poz. 1818). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 105, Nr 81, poz. 529 i Nr 130, poz. 871.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. (poz. 939)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO §

1. Główny Inspektorat Sanitarny jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego. §

2. Główny Inspektor Sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy pomocy dwóch zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych, wymienionych w §

3. §

3. W skład Głównego Inspektoratu Sanitarnego wchodzą:

1) Departament i Analiz; Promocji Zdrowia, Biostatystyki

3) Departament Higieny Środowiska;

4) Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody;

5) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;

6) Departament Żywności Prozdrowotnej;

7) Departament Prawny;

8) Departament Nadzoru i Kontroli;

9) Departament Ekonomiczno-Administracyjny;

10) Departament Współpracy i Ochrony Sanitarnej Granic;

11) Biuro Głównego Inspektora;

12) Biuro Dyrektora Generalnego. Międzynarodowej

2) Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi;

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 939 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 940 z 20102010-08-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 938 z 20102010-08-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 937 z 20102010-08-04

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 oraz w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30

 • Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 936 z 20102010-08-04

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. oraz 4 lipca 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.