Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 943 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-06
Data wydania:2010-06-10
Data wejscia w życie:2010-10-01
Data obowiązywania:2010-08-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 943 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 140                — 11208 —                Poz. 943


943

USTA WA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176) w art. 6:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Osobom wchodzącym w skład Rady Funduszu przysługuje miesięczne wynagrodzenie. Wynagrodzenie składa się z części stałej oraz części zmiennej, której wysokość uzależniona jest od udziału osoby wchodzącej w skład Rady Funduszu w posiedzeniach Rady Funduszu oraz częstotliwości zwoływania posiedzeń Rady Funduszu w danym miesiącu.”;

2) dodaje się ust. 5a: „5a. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Funduszu ustala się jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”;

3) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość miesięcznego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Funduszu obejmującą:

1) wysokość wynagrodzenia w części stałej,

2) sposób ustalenia wynagrodzenia w części zmiennej — uwzględniając zakres wykonywanych zadań Rady Funduszu, pełnioną funkcję oraz udział w posiedzeniach Rady Funduszu.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: G. Schetyna

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 943 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 946 z 20102010-08-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 945 z 20102010-08-06

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 944 z 20102010-08-06

  Ustawa z dnia 11 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 942 z 20102010-08-06

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 140, poz. 941 z 20102010-08-06

  Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie"

porady prawne online

Porady prawne

 • Koszty utrzymania ZFŚS

  Czy koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Socjalnego zmniejszają ten Fundusz, czy też obciążają koszty bieżącej działalności firmy?

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • ZFŚS a upadłość firmy

  Co dzieje się z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w momencie ogłoszenia przez firmę upadłości? Czy pracownik, który przed upadłością firmy zaciągnął (...)

 • Ochrona lokatorów w spółdzielni

  Czy jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mogę posługiwać się przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów (...)

 • Korekta odpisu na ZFŚS

  Skarbnik urzędu na początku 2013 r. przeliczyła z lat 2010 - 2011 kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wyszło jej, że ta kwota powinna być mniejsza (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-23 poz. 225

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-06 poz. 1101

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-29 poz. 267

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-24 poz. 71

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-30 poz. 1701

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.