Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-13
Data wydania:2010-06-24
Data wejscia w życie:2010-08-28
Data obowiązywania:2010-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 2


Strona 2 z 8

Dziennik Ustaw Nr 148                — 11539 —                Poz. 990


dostawców hurtowych, lub dostawców bezpośrednich przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 31 ust. 4.”;

9) uchyla się art. 23a—23f;

10) w art. 24: a) ust. 6b otrzymuje brzmienie: „6b. Producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych, w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, nie może dokonać konwersji posiadanej kwoty indywidualnej dostaw na kwotę indywidualną sprzedaży bezpośredniej, chyba że zrzeknie się na piśmie praw wynikających z decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1.”, b) po ust. 6b dodaje się ust. 6c—6f w brzmieniu: „6c. Producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców bezpośrednich, w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, nie może dokonać konwersji posiadanej kwoty indywidualnej sprzedaży bezpośredniej na kwotę indywidualną dostaw, chyba że zrzeknie się na piśmie praw wynikających z decyzji, o której mowa w art. 15 ust.

1. 6d. Zrzeczenie, o którym mowa w ust. 6b i 6c, może nastąpić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dokonanie konwersji. 6e. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, dokonania konwersji, jeżeli producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla:

1) dostawców hurtowych — złoży wniosek o dokonanie konwersji kwoty indywidualnej dla dostaw na kwotę indywidualną dla sprzedaży bezpośredniej,

2) dostawców bezpośrednich — złoży wniosek o dokonanie konwersji kwoty indywidualnej dla sprzedaży bezpośredniej na kwotę indywidualną dla dostaw — przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust.

1. 6f. Od decyzji, o której mowa w ust. 6e, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.”;

11) w art. 27: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Spadkobierca, który dziedziczy gospodarstwo i który będzie kontynuować produkcję mleka, przesyła niezwłocznie kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub kopię sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia wpisanego do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania spadkobiercy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na podstawie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii: prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia wpisanego do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, dokonuje wpisu do rejestru producentów o przejściu prawa do kwoty indywidualnej na spadkobiercę.”;

12) w art. 31: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W przypadku gdy producent przestał spełniać warunki określone w art. 65 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, kwotę indywidualną stanowiącą własność producenta.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się najpóźniej do dnia 31 grudnia drugiego roku kwotowego następującego po roku kwotowym, w którym została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1.”, c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji nie może dokonać zbycia lub oddać w używanie części albo całości kwoty indywidualnej.”;

13) w art. 33 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do producentów, którzy pomimo oddania w używanie lub zbycia całości kwoty indywidualnej, przysługującej tym producentom na dzień 1 kwietnia danego roku kwotowego, wprowadzili do obrotu mleko lub przetwory mleczne.”;

14) w art. 34 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „W terminie do

25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, podmioty skupujące są obowiązane przesłać:”;

15) w art. 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub ich części, o której mowa w ust. 3 pkt 2, podmiot skupujący przekazuje dostawcom hurtowym w terminie określonym w art. 84 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika.”;

16) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: „Zakup interwencyjny i sprzedaż interwencyjna, dopłaty do przechowywania i konsumpcji przetworów mlecznych oraz wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 995 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 994 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 993 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 992 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 991 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.