Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-13
Data wydania:2010-06-24
Data wejscia w życie:2010-08-28
Data obowiązywania:2010-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 3


Strona 3 z 8

Dziennik Ustaw Nr 148                — 11540 —                Poz. 990


17) w art. 42: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Agencja realizuje zadania określone w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 2—8 załącznika, w zakresie:”, b) w pkt 2: — lit. a otrzymuje brzmienie: „a) przechowywania masła,”, — uchyla się lit. b, c i f;

18) art. 42a otrzymuje brzmienie: „Art. 42a. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół, z wyłączeniem szkół wyższych, w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych oraz wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską.”;

19) w art. 43: a) ust. 1—4 otrzymują brzmienie: „1. W zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 2—6 załącznika, Prezes Agencji realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 1 i pkt 2 lit. a, d i e, wydaje świadectwa autoryzacji:

1) zakładów produkcyjnych;

2) chłodni;

3) magazynów.

2. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, prowadzi rejestr podmiotów ubiegających się o dopłaty.

3. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2 załącznika, Prezes Agencji, realizując zadania, o których mowa w art. 42 pkt 3, wydaje producentom serów, na ich wniosek, zezwolenia na wykorzystywanie kazeiny i kazeinianów do produkcji serów.

4. W przypadku wykorzystywania przez producentów kazeiny i kazeinianów do produkcji serów bez zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, lub wykorzystywania kazeiny i kazeinianów do produkcji serów w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 7 załącznika, producent jest obowiązany do wniesienia na wyodrębniony rachunek bankowy Agencji kary pieniężnej określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 7 załącznika.”, b) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) adres zakładu produkcyjnego, chłodni lub magazynu;”;

20) uchyla się art. 44;

21) art. 45 i 45a otrzymują brzmienie: „Art. 45. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 5 załącznika, Prezes Agencji wydaje i poświadcza formularz kontrolny (formularz T5) w zakresie przemieszczania przetworów mlecznych wykorzystywanych w ramach dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. e. Art. 45a. Prezes Agencji, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3 załącznika, wydaje certyfikat jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonych do wykorzystania w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.”;

22) w art. 46: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dopłata krajowa jest:

1) przyznawana i wypłacana do wysokości limitu środków finansowych, określonego w decyzji, o której mowa w ust. 12, zwanego dalej „limitem środków”;

2) przyznawana do maksymalnej ilości 0,25 l ekwiwalentu mleka na jednego ucznia na jeden dzień nauki szkolnej, ustalonego zgodnie z art. 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 6 załącznika.”, b) dodaje się ust. 6—16 w brzmieniu: „6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 15 czerwca, wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w kolejnym roku szkolnym, mając na względzie liczbę uczniów biorących udział w programie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych oraz maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych.

7. W przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 6 przeznacza się 1 % środków na uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym, o których mowa w ust.

12.

8. Podmioty zainteresowane dostarczaniem mleka do szkół podstawowych i uzyskaniem dopłaty krajowej wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 2, składają w terminie do dnia 30 czerwca do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję, wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków na dany rok szkolny.

9. Za dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, uznaje się dzień wpływu wniosku do właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 995 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 994 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 993 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 992 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 991 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.