Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 5

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-13
Data wydania:2010-06-24
Data wejscia w życie:2010-08-28
Data obowiązywania:2010-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 5


Strona 5 z 8

Dziennik Ustaw Nr 148                — 11542 —                Poz. 990


lonym w ustawie oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł. Art. 54k. Producent mleka, dostawca hurtowy lub dostawca bezpośredni, który utrudnia przeprowadzenie kontroli lub czynności sprawdzających w zakresie określonym w ustawie oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1 załącznika, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 zł do 200 zł.”;

29) w art. 54o dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Kary pieniężne uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna.”;

30) art. 55 otrzymuje brzmienie: „Art. 55.

1. Kar pieniężnych nie wymierza się:

1) jeżeli od końca roku kwotowego, w którym popełniono czyn podlegający karze pieniężnej, upłynęły 3 lata lub

2) naruszenie lub niewykonanie obowiązku nastąpiło w wyniku działania siły wyższej.

2. Można odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku:

1) nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie producenta mleka, dostawcy hurtowego, dostawcy bezpośredniego lub podmiotu skupującego, u którego przeprowadzono kontrolę lub czynności sprawdzające, lub

2) jest nieznaczne w odniesieniu do wielkości posiadanej kwoty indywidualnej, lub nie wpływa na mechanizm kwotowania produkcji mleka, w tym na skuteczność przeprowadzonej kontroli lub czynności sprawdzających.

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.1)), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.

1)

4. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 3, przysługują:

1) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji — jako organowi pierwszej instancji;

2) Prezesowi Agencji — jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału terenowego Agencji.

5. Od nieuiszczonych w terminie kar pieniężnych pobiera się odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych.

6. Do egzekucji kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”;

31) użyte w art. 4 ust. 5 pkt 5 lit. a i c, art. 10 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. c tiret pierwsze oraz pkt 4 lit. a, b i g oraz ust. 2, art. 11 ust. 4 i 5, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2 pkt 5 i 6 oraz ust. 7 pkt 2, art. 14 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 15 ust. 1 i ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w pkt 5, art. 16 ust. 1, art. 16a, art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1, ust. 3 pkt 8 i 10, ust. 6—9 oraz ust. 12 i 13, art. 22a ust. 6, art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 24 ust. 1—3 i ust. 6, art. 26, art. 28 ust. 1, 4 i 6, art. 29, art. 30 ust. 1, 2 i 4, art. 31 ust. 4 i ust. 5 pkt 2, art. 32 ust. 1, 2 i 4, art. 33 ust. 1 i 2—4, art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 1 oraz art. 53 ust. 2, w różnym przypadku i liczbie wyrazy „indywidualna ilość referencyjna” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazami „kwota indywidualna”;

32) użyte w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze, art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 17, art. 33 ust. 1, art. 35 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2 w części wspólnej wyliczenia, art. 36 ust. 3 pkt 1, w różnym przypadku wyrazy „krajowa ilość referencyjna” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „kwota krajowa”;

33) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy. Art. 2. Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o indywidualnej ilości referencyjnej oraz o krajowej ilości referencyjnej, należy przez to rozumieć odpowiednio kwotę indywidualną oraz kwotę krajową, o których mowa w niniejszej ustawie. Art. 3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 kwietnia 2010 r., dotyczących przyznania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy kwoty krajowej, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 4.

1. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wydaje decyzję, w której odmawia zatwierdzenia umowy zbycia albo umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej, albo jej części producentowi, któremu przyznana została rekompensata, o której mowa w art. 23a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355 i Nr 127, poz. 858.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 5 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 995 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 994 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 993 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 992 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 991 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.