Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 7

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-13
Data wydania:2010-06-24
Data wejscia w życie:2010-08-28
Data obowiązywania:2010-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 7


Strona 7 z 8

Dziennik Ustaw Nr 148                — 11544 —                Poz. 990


Art. 8. Do rozliczenia roku kwotowego 2009/2010 stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 9.

1. Podmioty skupujące wpisane do rejestru podmiotów skupujących mleko na podstawie art. 4 ustawy wymienionej w art. 1 przekazują Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informację o numerze posiadanego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy wymienionej w art. 1, oraz kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie dotyczące prowadzenia tego rachunku, w terminie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 maja 2012 r.

2. W przypadku nieprzekazania w terminie, o którym mowa w ust. 1, informacji o numerze posiadanego rachunku bankowego i kopii umowy z bankiem lub zaświadczenia dotyczącego prowadzenia tego rachunku, Prezes Agencji Rynku Rolnego wykreśla, w drodze decyzji, podmiot skupujący z rejestru podmiotów skupujących mleko.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Art. 10. Do dofinansowania spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2009/2010 stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 11.

1. Rada Ministrów wyda rozporządzenie, o którym mowa w art. 46 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w którym określi wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2010/2011, do dnia 31 sierpnia 2010 r.

2. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 12 ustawy wymienionej w art. 1,

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na rok szkolny 2010/2011, podmioty zainteresowane dostarczaniem mleka do szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 i uzyskaniem dopłaty krajowej, o której mowa w art. 46 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składają w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r.

3. We wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 12 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składanym na rok szkolny 2010/2011, nie podaje się liczby uczniów, którzy złożyli deklarację korzystania z programu dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, do których wnioskodawca będzie dostarczał mleko lub przetwory mleczne.

4. Decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 12 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w roku szkolnym 2010/2011, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego wydaje w terminie do dnia 30 września 2010 r. Art. 12. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 34 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 34 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 13. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16a ust. 8, art. 17 i art. 42a ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc. Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - Strona 7 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 995 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 994 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 993 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 992 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 991 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.