Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-13
Data wydania:2010-06-24
Data wejscia w życie:2010-08-28
Data obowiązywania:2010-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 148                — 11538 —                Poz. 990


990

USTA WA z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 i Nr 97, poz. 799) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 5 uchyla się pkt 6;

2) w art. 6 uchyla się pkt 6;

3) w art. 10 po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu: „1b. Podmiot skupujący zaprzestaje przekazywania informacji, określonych w ust. 1 pkt 4, począwszy od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostawca hurtowy zaprzestał dostaw mleka do tego podmiotu skupującego. 1c. Podmiot skupujący zaprzestaje przekazywania informacji, określonych w ust. 1 pkt 6, począwszy od drugiego roku następującego po roku, w którym dostawca hurtowy zaprzestał dostaw mleka do tego podmiotu skupującego.”;

4) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Producenci wprowadzający do obrotu mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do bezpośredniego spożycia, posiadający kwoty indywidualne dla sprzedaży bezpośredniej, zwani dalej „dostawcami bezpośrednimi”, prowadzą miesięczny rejestr mleka i przetworów mlecznych.”;

5) w art. 15: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Decyzję w sprawie przyznania kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy wydaje, na wniosek producenta, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wydanego na podstawie art. 17, a w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 16a ust. 5 lub 6 — w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wydanego na podstawie art. 16a ust. 8.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich, w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może dokonać zbycia oraz oddać w używanie części lub całości kwoty indywidualnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dostawców bezpośrednich, chyba że najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zatwierdzenie umowy zbycia lub umowy oddania w używanie części lub całości kwoty indywidualnej zrzeknie się na piśmie praw wynikających z decyzji, o której mowa w ust. 1.”;

6) w art. 16a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kwotę indywidualną z krajowej rezerwy przyznaje się w wysokości nadwyżki wielkości sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w poprzednim roku kwotowym, przeliczonych na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu lub przeliczonych z zastosowaniem współczynników równoważności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5, nad wielkością kwoty indywidualnej stanowiącej własność producenta w dniu 31 marca roku kwotowego poprzedzającego rok kwotowy, w którym złożono wniosek, o którym mowa w art. 15 ust. 1.”;

7) w art. 22a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Część kwoty indywidualnej, a w przypadkach określonych w art. 72 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 załącznika, kwota indywidualna, może zostać oddana w używanie wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej na dany rok kwotowy, która dla swojej skuteczności wymaga wydania przez właściwego miejscowo dla oddającego w używanie dyrektora oddziału terenowego Agencji decyzji w sprawie zatwierdzenia tej umowy.”;

8) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia umowy zbycia lub umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej lub jej części, jeżeli:

1) warunki określone w art. 22 ust. 1—6 lub art. 22a ust. 1—6 nie zostały spełnione lub

2) producent, który otrzymał kwotę indywidualną przyznaną z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych lub dla dostawców bezpośrednich, złoży wniosek o zatwierdzenie umowy zbycia, albo oddania w używanie części, albo całości kwoty indywidualnej dla dostawców hurtowych, lub dostawców bezpośrednich przed upływem 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, chyba że zrzekł się na piśmie praw wynikających z tej decyzji, lub

3) producent złoży wniosek o zatwierdzenie umowy zbycia albo oddania w używanie części albo całości kwoty indywidualnej dla

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 990 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 995 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 994 z 20102010-08-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 993 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 992 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 991 z 20102010-08-13

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.