Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 999 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-16
Data wydania:2010-07-08
Data wejscia w życie:2010-08-31
Data obowiązywania:2010-08-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 999 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 149                — 11576 —                Poz. 999


999

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu (Dz. U. Nr 113, poz. 731) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8.

1. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciele komendanta wojewódzkiego Policji w liczbie nie większej niż

1)

trzech, w tym uprawnieni do przeprowadzania egzaminu z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych oraz strzelectwa,

2) oficer wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

3) przedstawiciel prokuratora okręgowego,

4) przedstawiciel wojewody.

2. Przewodniczącego komisji wyznacza komendant wojewódzki Policji spośród swoich przedstawicieli.

3. Komendant wojewódzki Policji występuje do wojewody, prokuratora okręgowego oraz komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o wyznaczenie przedstawicieli do składu komisji.”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Konspekt powinien być zatwierdzony przez kierownika jednostki szkolącej i uzgodniony z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 999 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1003 z 20102010-08-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1002 z 20102010-08-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1001 z 20102010-08-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 1000 z 20102010-08-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 998 z 20102010-08-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 997 z 20102010-08-16

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 149, poz. 996 z 20102010-08-16

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-03 poz. 419

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-11 poz. 1265

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-26 poz. 418

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie egzaminów na pierwszy stopień podoficerski i chorążego w Biurze Ochrony Rządu.

 • Monitor Polski 2011 nr 99 poz. 1001

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-11 poz. 844

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.