Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1045 z 2010 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-25
Data wydania:2010-08-11
Data wejscia w życie:2010-08-25
Data obowiązywania:2010-08-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1045 z 2010 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 155                — 11946 —                Poz. 1045


3) imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku posiadania) osoby skierowanej na badanie;

4) kierunek kształcenia;

5) nazwę i adres placówki dydaktycznej;

6) orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich;

7) podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie;

8) datę następnego badania lekarskiego;

9) pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od orzeczenia.

5. Zaświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje niezwłocznie placówce dydaktycznej, a drugi pozostawia sobie. W przypadku gdy osoba badana, której zaświadczenie dotyczy, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie wydaje się jej przedstawicielowi ustawowemu. § 5.

1. Osoba badana lub placówka dydaktyczna, która nie godzi się z treścią orzeczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3, może wystąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku, w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Orzeczenie wydane w tym trybie jest ostateczne. § 6.

1. W przypadku badania osoby, która w trakcie praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów dokto-

ranckich podlega lub będzie podlegać narażeniom wynikającym z nauki zawodu bezpośrednio związanym z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych, przeprowadzanego we właściwym, ze względu na miejsce siedziby placówki dydaktycznej, kolejowym ośrodku medycyny pracy, odwołanie od orzeczenia wydanego przez kolejowy ośrodek medycyny pracy, za jego pośrednictwem, składa się do Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej.

2. Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej przeprowadza ponowne badanie osoby, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia odwołania od orzeczenia wydanego przez kolejowy ośrodek medycyny pracy. §

7. Lekarz przeprowadzający badania prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. §

8. Do przeprowadzania badań, rozpoczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3) Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. Nr 120, poz. 767 oraz z 1998 r. Nr 58, poz. 374), które utraciło moc z dniem 28 czerwca 2010 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1045 z 2010 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Rachunkowość w szkole wyższej

  Jakie akty prawne regulują prowadzenie księgowości szkół wyższych ? Kto zatwierdza sprawozdania finansowe szkół wyższych?

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

 • Absolwent szkoły wyższej a służba wojskowa

  Otrzymałem z Wojskowej Komendy Uzupełnień wezwanie do przedstawienia dyplomu ukończenia studiów licencjackich. Czy po jego okazaniu zostanę automatycznie przeniesiony (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1354

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-17 poz. 1416

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-17 poz. 1186

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do żłobków, przedszkoli i szkół

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-04 poz. 1910

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-18 poz. 31

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.