Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 86 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-03
Data wydania:2010-01-20
Data wejscia w życie:2010-02-03
Data obowiązywania:2010-02-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 86 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 16                — 1245 —                Poz. 86


86

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 8, poz. 43) w załączniku nr 1 objaśnienia nr 10 i 11 do formularza INF-D-P otrzymują brzmienie: „10 W poz. 38 należy wykazać wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w grudniu roku poprzedniego, ustalaną na podstawie

1)

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.).

11

Za okresy sprawozdawcze przypadające w 2009 i 2010 r. poz. 39 = poz. 38 x [1 x (2 x poz. 21 + 1,8 x poz. 22 + 1 x poz. 23 + 1,6 x poz. 24 + 1,4 x poz. 25 + 0,6 x poz.

26) + 0,9 x (2 x poz. 27 + 1,8 x poz. 28 + 1 x poz.

29) + 0,7 x (1,6 x poz. 30 + 1,4 x poz. 31 + 0,6 x poz. 32)]. Za okresy sprawozdawcze przypadające po dniu 31 grudnia 2010 r. poz. 39 = poz. 38 x [2 x (poz. 21 + poz. 27) + 1,8 x (poz. 22 + poz. 28) + 1 x (poz. 23 + poz. 29) + 1,6 x (poz. 24 + poz. 30) + 1,4 x (poz. 25 + poz. 31) + 0,6 x (poz. 26 + poz. 32)].”.

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.

§

2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się, począwszy od miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należnego za miesiąc styczeń 2010 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 86 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 90 z 20102010-02-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 stycznia 2010 r. sygn. akt SK 35/08

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 89 z 20102010-02-03

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 88 z 20102010-02-03

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wetenaryjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 87 z 20102010-02-03

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 85 z 20102010-02-03

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 84 z 20102010-02-03

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 83 z 20102010-02-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

  Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy zakład, który nie jest zakładem pracy chronionej może mnie zatrudnić i czy wtedy będzie miał jakąś ulgę, przywilej (...)

 • Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

  Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć?

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

 • Prawo do pomocy publicznej z PFRON

  Pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z dofinansowania kosztów wynagrodzeń.Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest oświadczenie pracodawcy,że (...)

 • Odliczanie składek płaconych na PFRON

  Jak wygląda kwestia odliczeń faktur płaconych zakładowi pracy chronionej, a składek na PFRON? Jezelii np. w firmie kwota należnych składek wynosi 1800 zł. miesięcznie, (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.