Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1116 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-08
Data wydania:2010-07-23
Data wejscia w życie:2010-09-23
Data obowiązywania:2010-09-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1116 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 165                — 12354 —                Poz. 1116


1116

USTA WA z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 31c: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw zdrowia zleca Prezesowi Agencji przygotowanie rekomendacji dla danego świadczenia opieki zdrowotnej w sprawie jego zakwalifikowania, jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania.”, b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania albo”, c) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania albo”;

2) art. 31d otrzymuje brzmienie: „Art. 31d. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzeń, w poszczególnych zakresach, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1—13, wykazy świadczeń gwarantowanych wraz z określeniem:

1) poziomu, w tym limitu cen — w przypadku wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, lub sposobu finansowania danego świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w art. 18, art. 33, art. 40 i art. 41, mając na uwadze treść rekomendacji oraz uwzględniając kryteria określone w art. 31a ust. 1,

2) warunków realizacji danego świadczenia gwarantowanego, w tym dotyczących personelu medycznego

1)

i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz właściwego zabezpieczenia tych świadczeń.”;

3) w art. 31e: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw zdrowia może usunąć dane świadczenie opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo dokonać zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczenia gwarantowanego, działając z urzędu lub na wniosek, uwzględniając kryteria określone w art. 31a ust. 1.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Usunięcie danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo dokonanie zmiany poziomu lub sposobu finansowania następuje po uzyskaniu rekomendacji Prezesa Agencji.”;

4) w art. 31g w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego”;

5) w art. 31h: a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego.”, b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego.”;

6) w art. 31n w pkt 1 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie: „— określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego,”;

7) po art. 161a dodaje się art. 161b w brzmieniu: „Art. 161b.

1. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert zostaną zawarte na rok następny umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powodujące zmniejszenie, na terenie oddziału wojewódzkiego Funduszu, dostępu do świadczeń gwarantowanych w danym zakresie w stosunku do roku bieżącego, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może przeprowadzić dodatkowe postępo-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1116 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1122 z 20102010-09-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2010 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcje Sanitarną

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1121 z 20102010-09-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1120 z 20102010-09-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1119 z 20102010-09-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1118 z 20102010-09-08

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1117 z 20102010-09-08

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-02 poz. 879

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-12 poz. 299

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2816

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-30 poz. 1465

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

 • Monitor Polski 2004 nr 22 poz. 386

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.