Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1118 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-08
Data wydania:2010-08-05
Data wejscia w życie:2010-09-23
Data obowiązywania:2010-09-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1118 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 165                — 12357 —                Poz. 1118


1118

USTA WA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych Art. 1. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)) w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1)

„3. Przepisów ust. 1a i 2 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz — bez ich zgody — do osób sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do lat ośmiu.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1118 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1122 z 20102010-09-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2010 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcje Sanitarną

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1121 z 20102010-09-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1120 z 20102010-09-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1119 z 20102010-09-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1117 z 20102010-09-08

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

 • Dziennik Ustaw Nr 165, poz. 1116 z 20102010-09-08

  Ustawa z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

porady prawne online

Porady prawne

 • Powołanie rzecznika dyscyplinarnego w US

  Naczelnik urzędu skarbowego powołał rzecznika dyscyplinarnego nie informując o tym związków zawodowych. Na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób winien być powoływany (...)

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

 • Prawo do odprawy dla pracownika urzędu

  Czy na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych pracownik nabywa prawo do odprawy w związku z przejściem na rentę po ustaniu (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.