Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1138 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-14
Data wydania:2010-08-30
Data wejscia w życie:2010-09-29
Data obowiązywania:2010-09-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1138 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 169                — 13138 —                Poz. 1138


1138

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) zarządza się, co następuje: §

1. Szczegółowy wykaz danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2010 r. (poz. 1138)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DANYCH PRZEWIDZIANYCH DO AKTUALIZACJI I UZUPEŁNIENIA PRZEZ URZĘDY GMIN W ZESTAWIENIU BUDYNKÓW, MIESZKAŃ I OSÓB W zestawieniu budynków, mieszkań i osób aktualizacji i uzupełnieniu przez urzędy gmin podlegają informacje dotyczące:

1) budynków: a) nazwa miejscowości, b) nazwa ulicy, c) numer porządkowy budynku, d) dodatkowa numeracja budynków położonych na tej samej nieruchomości i oznaczonych tym samym numerem porządkowym, e) rodzaj budynku: mieszkalny, niemieszkalny1), obiekt zbiorowego zakwaterowania, f) lokalizacja budynku na mapie cyfrowej;

2) mieszkań: a) typ: mieszkanie, część mieszkania zajmowana na podstawie umowy najmu, mieszkanie położone w obiekcie zamkniętym2), zamieszkane pomieszczenie niebędące mieszkaniem,

1)

b) numer mieszkania, c) przyczyna niezamieszkania mieszkania będącego własnością gminy; w stosunku do innych zasobów możliwość określenia „przyczyna nieznana”;

3) obiektów zbiorowego zakwaterowania: a) nazwa obiektu, b) liczba miejsc w obiekcie, c) liczba budynków zajmowanych przez obiekt, d) liczba mieszkań zlokalizowanych na terenie obiektu nieprzeznaczonych dla pensjonariuszy tego obiektu;

4) osób: a) imiona, b) nazwisko, c) numer PESEL, d) charakter pobytu (stały albo czasowy), e) kraj obywatelstwa, f) przyporządkowanie osób do odpowiednich mieszkań.

Budynek niemieszkalny jest to obiekt budowlany przeznaczony na potrzeby niemieszkalne, który nie jest klasyfikowany jako budynek mieszkalny. Na potrzeby narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. dane są zbierane o tych budynkach niemieszkalnych, w których znajduje się przynajmniej jedno mieszkanie.

2) Za mieszkanie w budynku położonym w obiekcie zamkniętym uważa się mieszkanie w budynku będącym w dyspozycji lub trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub podległych im jednostek organizacyjnych.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1138 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1142 z 20102010-09-14

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1141 z 20102010-09-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1140 z 20102010-09-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1139 z 20102010-09-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1137 z 20102010-09-14

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polska a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r., podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1136 z 20102010-09-14

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1135 z 20102010-09-14

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

  Czy fakt naniesienia na mapy geodezyjne budynków w sytuacji gdy nie były wcześniej wykazane jest aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków (czy przepisy dopuszczają (...)

 • Sprostowanie wpisów w rejestrze gruntów

  Moja siostra i ja zostaliśmy właścicielami dwóch działek leśnych, po 1/2 części w każdej. Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego (...)

 • Aktualizacja wyceny środków trwałych

  Czy nadal obowiązuje zasada, że przeszacowanie - aktualizację wyceny środków trwałych i dotychczasowego umorzenia przeprowadza się wtedy, gdy wskaźnik wzrostu cen (...)

 • Obowiązek aktualizacji danych w urzędzie skarbowym

  Od 1 stycznia 2009 roku zmieniłam nazwę firmy. Zmianę w ewidencji działalności gospodarczej i urzędzie statystycznym zgłosiłam w połowie grudnia. Przepis zawarty (...)

 • Zmiana powierzchni mieszkania w KW

  Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-23 poz. 1506

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawei szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w wykazie gospodarstw rolnych

 • Komunikat UE z 2009-02-13 nr 36 poz. 100

  Sprostowanie do aktualizacji wykazu przejść granicznych zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego (...)

 • Komunikat UE z 2009-02-13 nr 36 poz. 100

  Sprostowanie do aktualizacji kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-02 poz. 1168

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 989

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.