Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1167 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-22
Data wydania:2010-09-14
Data wejscia w życie:2010-09-22
Data obowiązywania:2010-09-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1167 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 172                — 13357 —                Poz. 1167


1167

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie Na podstawie art. 38 ust. 4c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie, o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, zwanych dalej „członkami zespołu”, oraz sposób i termin wypłaty tego wynagrodzenia.

1)

§ 2.

1. Członkowi zespołu przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich w wysokości 100 zł.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca marszałek województwa. §

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest wypłacane na rachunek wskazany przez członka zespołu lub w kasie urzędu marszałkowskiego, w terminie 30 dni od przeprowadzenia oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Sportu i Turystyki: A. Giersz

Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 672.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1167 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1168 z 20102010-09-22

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 września 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1166 z 20102010-09-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1165 z 20102010-09-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1164 z 20102010-09-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1163 z 20102010-09-22

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanym w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1162 z 20102010-09-22

  Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1161 z 20102010-09-22

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1160 z 20102010-09-22

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1159 z 20102010-09-22

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1158 z 20102010-09-22

  Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci

porady prawne online

Porady prawne

 • Kasa fiskalna a dwa rodzaje działalności

  Świadczymy usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych. Łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza (...)

 • Obiekty pomocnicze według KŚT

  W 1993 kupiłem stare obiekty po SKR. Obiekty rozbudowałem, zmieniłem sposób użytkowania na restaurację z hotelem. W 1996 r. przyjąłem obiekty w środki trwałe, stosując (...)

 • Kurator absentis-koszty

  Sprawa jest o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nieznane jest miejsce pobytu jednego z właścicieli działek, po których ma być szlak drogi. Dane z CBA. Wnioskodawców (...)

 • Klasyfikacja studni w KŚT

  Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć studnię (obsługuje kilka obiektów)?

 • Urządzenie trwale z gruntem związane

  Kodeks cywilny stanowi, że \" do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-13 poz. 1171

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-20 poz. 640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnai 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1070

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1797

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnej

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-30 poz. 1221

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.