Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1198 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-29
Data wydania:2010-09-17
Data wejscia w życie:2010-10-01
Data obowiązywania:2010-09-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1198 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 178                — 13640 —                Poz. 1198


1198

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”, w celu wyłonienia kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej, zwanego dalej „Komitetem”, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra oraz w siedzibie urzędu obsługującego Ministra ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu.

2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

1) termin, sposób i miejsce składania zgłoszeń;

2) termin i sposób podania do publicznej wiadomości wykazu kandydatów na członków Komitetu. § 2.

1. Zgłoszenie kandydata na członka Komitetu, zwane dalej „zgłoszeniem”, zawiera:

1) wskazanie podmiotu zgłaszającego kandydata;

2) dane osobowe kandydata: imię, nazwisko i adres;

3) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia funkcji członka Komitetu;

1)

4) uzasadnienie zgłoszenia kandydata;

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

2. Zgłoszenie przesyła się do urzędu obsługującego Ministra na adres wskazany w ogłoszeniu o przyjmowaniu zgłoszeń.

3. Zgłoszenia przekazane po terminie określonym w ogłoszeniu o przyjmowaniu zgłoszeń nie podlegają rozpatrzeniu. §

3. Zgłoszenia są oceniane przez urząd obsługujący Ministra pod względem formalnej zgodności z ogłoszeniem i wymaganiami rozporządzenia. § 4.

1. Minister powołuje członków Komitetu na podstawie zgłoszeń spośród kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne, kierując się zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin naukowych, różnych rodzajów jednostek naukowych i dziedzin życia społeczno-gospodarczego.

2. Minister w dzienniku urzędowym Ministra oraz na stronach internetowych obsługującego go urzędu ogłasza komunikat o powołanych członkach Komitetu. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1198 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1203 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekształcenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEBRON w spółdzielnię pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1202 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1201 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1200 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1199 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1197 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Wybory prezesa spółdzielni

  Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

 • Tajność głosowania na zebraniu w spółdzielni

  Zgodnie z zapisami statutu grupa członkowska przed przyjęciem porządku obrad zebrania uzupełniła ten porządek o punkt dotyczący zmian personalnych w Radzie Osiedla (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-06 poz. 1214

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-08 poz. 100

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-22 poz. 1288

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-29 poz. 1197

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-18 poz. 1856

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.