Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 98 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-04
Data wydania:2009-12-17
Data wejscia w życie:2010-02-19
Data obowiązywania:2010-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 98 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 18                — 1432 —                Poz. 98


98

USTA WA z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych dalej „IKE”, oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat, częściowego zwrotu i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach.”;

2) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) wpłata — wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego;”;

3) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat.”;

4) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako częściowy zwrot albo zwrot.”;

5) w art. 21 w ust. 2: a) pkt 5a otrzymuje brzmienie: „5a) o wysokości i datach częściowych zwrotów oraz o nazwie instytucji finansowej dokonującej częściowego zwrotu;”, b) po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu: „5b) o aktualnej wartości środków pochodzących z wpłat na IKE;”;

1)

6) w art. 22 w ust. 3 pkt 5a otrzymuje brzmienie: „5a) wysokości i daty częściowych zwrotów oraz informacje o nazwie instytucji finansowej dokonującej częściowego zwrotu;”;

7) art. 33 otrzymuje brzmienie: „Art. 33. W przypadku wypłaty transferowej, częściowego zwrotu albo zwrotu środków zgromadzonych na IKE bank przekazuje zgromadzone oszczędności wraz z należnym na dzień wypłaty transferowej, częściowego zwrotu albo zwrotu, oprocentowaniem naliczonym według zasad, jakie obowiązywałyby w przypadku kontynuacji umowy o prowadzenie IKE.”;

8) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie: „Wypłata, wypłata transferowa, częściowy zwrot i zwrot środków zgromadzonych na IKE”;

9) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wypłata, wypłata transferowa, częściowy zwrot oraz zwrot środków zgromadzonych na IKE są dokonywane w formie pieniężnej.”. Art. 2. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1432) w art. 8 w ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „8a) aktualną wartość środków pochodzących z wpłat na IKE — w przypadku gdy do programu przyjęto wypłatę transferową z IKE uczestnika;”. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432 oraz z 2009 r. Nr 165, poz. 1316.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 98 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 101 z 20102010-02-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 100 z 20102010-02-04

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 99 z 20102010-02-04

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 97 z 20102010-02-04

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 96 z 20102010-02-04

  Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1658

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-05 poz. 1611

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników programów emerytalnych

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 957

  Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2005

 • Monitor Polski 2013 poz. 996

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2014

 • Monitor Polski 2004 nr 27 poz. 466

  Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2004


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.