Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1276 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-14
Data wydania:2010-10-05
Data wejscia w życie:2010-10-29
Data obowiązywania:2010-10-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1276 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 190                — 14123 —                Poz. 1276


1276

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb udzielania wyróżnień funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, oraz właściwość przełożonych w tych sprawach. § 2.

1. Wyróżnienia może udzielić kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwany dalej „przełożonym”, w której funkcjonariusz pełni na stałe służbę, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego tego funkcjonariusza.

2. Jeżeli funkcjonariusz nie spełnia niektórych wymagań przewidzianych dla stanowiska, wyróżnienia w formie mianowania na wyższe stanowisko służbowe udziela się za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”.

3. Wyróżnień wymienionych w art. 169 ust. 1 pkt 1—3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej może udzielać także:

1) Dyrektor Generalny — wszystkim funkcjonariuszom;

2) dyrektor okręgowy Służby Więziennej — funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie jego działania;

3) komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej albo komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej — funkcjonariuszowi odbywającemu szkolenie w tym ośrodku;

4) kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej: a) funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego pełnienia służby w tej jednostce, b) funkcjonariuszowi pozostającemu w dyspozycji w tej jednostce.

4. Wyróżnienia w formie przedterminowego nadania wyższego stopnia Służby Więziennej udzielają:

1) na stopnie oficerskie Służby Więziennej, z wyjątkiem stopnia generała Służby Więziennej i pierwszego stopnia oficerskiego Służby Więziennej — Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego;

2) na stopnie chorążych Służby Więziennej — Dyrektor Generalny, na wniosek dyrektora okręgowego Służby Więziennej lub komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej lub komendanta ośrodka szkolenia albo ośrodka doskonalenia kadr bezpośrednio podległego Dyrektorowi Generalnemu;

3) na stopnie podoficerskie Służby Więziennej, z wyjątkiem pierwszego stopnia podoficerskiego: a) Dyrektor Generalny — funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, a także funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej bezpośrednio podległej Dyrektorowi Generalnemu, b) dyrektor okręgowy Służby Więziennej — funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie jego działania, za zgodą Dyrektora Generalnego. § 3.

1. Pisemny wniosek o udzielenie wyróżnienia powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz stanowisko i stopień służbowy funkcjonariusza;

2) wskazanie przesłanek uzasadniających wyróżnienie;

3) rodzaj wyróżnienia;

4) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

2. Jeżeli przełożony uzna, że funkcjonariusz zasługuje na wyższe wyróżnienie, niż może mu udzielić, występuje z pisemnym wnioskiem do przełożonego właściwego do udzielania tego wyróżnienia. § 4.

1. Wyróżnienie funkcjonariusza następuje w sposób uroczysty.

2. Fakt wyróżnienia podaje się do wiadomości funkcjonariuszy jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której wyróżniony pełni służbę. § 5.

1. Wyróżnień, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1—3 oraz 5 i 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, udziela się w formie pisemnej.

2. Egzemplarz wyróżnienia włącza się do akt osobowych funkcjonariusza. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 37, poz. 347), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1276 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1277 z 20102010-10-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1275 z 20102010-10-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1274 z 20102010-10-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania szkoleń w służbie cywilnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1182

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-09 poz. 1388

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 347

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.