Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1293 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 października 2010 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-19
Data wydania:2010-10-01
Data wejscia w życie:2010-10-19
Data obowiązywania:2010-10-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1293 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 194                — 14293 —                Poz. 1293


1293

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 października 2010 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zasady tworzenia i wysokość funduszów na nagrody i zapomogi, zwanych dalej „funduszami”, dla żołnierzy niezawodowych oraz funduszu na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania. § 2.

1. Fundusze dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę w jednostkach wojskowych, które:

1) są państwowymi jednostkami budżetowymi — tworzy się w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;

2) nie są państwowymi jednostkami budżetowymi — tworzy się w ramach środków finansowych tych jednostek.

2. Wysokość funduszów, o których mowa w ust. 1, wynosi 2,5 % planowanych na dany rok kalendarzowy środków finansowych na uposażenia żołnierzy niezawodowych.

3. Fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych tworzy się w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

4. Wysokość funduszu, o którym mowa w ust. 3, wynosi 145 000 zł. § 3.

1. W ramach funduszu dla żołnierzy niezawodowych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wyodrębnia się środki finansowe pozostające w dyspozycji:

1)

1) każdego dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, zwanej dalej „ustawą” — w wysokości 1,0 % wydatkowanych w roku kalendarzowym środków na uposażenia żołnierzy niezawodowych w bezpośrednio podległej jednostce wojskowej oraz podległej jednostce wojskowej, której dowódca zajmuje stanowisko służbowe niższe niż określone w art. 9 ust. 5 ustawy;

2) Ministra Obrony Narodowej — w wysokości 1,5 % środków na uposażenia żołnierzy niezawodowych w danym roku kalendarzowym.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nalicza się w jednostkach wojskowych, które są państwowymi jednostkami budżetowymi, w okresach kwartalnych, z tym że środki na pierwszy kwartał danego roku kalendarzowego ustala się zaliczkowo, przyjmując za podstawę wydatki na uposażenia żołnierzy niezawodowych poniesione w miesiącu styczniu.

3. Środki finansowe funduszu na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych, o którym mowa w § 2 ust. 3, pozostają w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. §

4. Wysokość funduszu dla żołnierzy niezawodowych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, może być podwyższona przez Ministra Obrony Narodowej w ciągu roku kalendarzowego o niewykorzystane środki na uposażenie żołnierzy niezawodowych. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2) Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745.

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 60, poz. 524).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1293 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1294 z 20102010-10-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1292 z 20102010-10-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1291 z 20102010-10-19

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1290 z 20102010-10-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1289 z 20102010-10-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej

 • Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1288 z 20102010-10-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nagroda jubileuszowa dla pracownika

  Jak mam wyliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową? Czy podstawą nagrody jest wypłata za ostatni miesiąc, czy składniki zapisane w umowie?

 • Zasady wypłaty nagrody jubileuszowej

  Jeżeli wewnętrzny regulamin firmy zapewnia wypłatę części nagrody jubileuszowej w przypadku zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownika z uprawnieniami (...)

 • Nagroda za osobiste osiągnięcia

  Jestem w trakcie rozwodu (trzeci rok), wygrałam w konkursie (wybieranie odpowiedzi, nie losowanie) samochód. Jaki status majątkowy ma ta nagroda. Czy jest to mój majątek (...)

 • Prawo do nagrody jubileuszowej

  Pracownica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w czasie przebywania na urlopie wychowawczym, na którym przebywa od 21.04.2004 r. do 26.10.2007 r. Jednocześnie informujemy, (...)

 • Opodatkowanie zapomogi z ZFŚS

  Pracownik otrzymał z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogę z tytułu śmierci ojca. Czy powinna ona być opodatkowana i oskładkowana?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-07 poz. 822

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-18 poz. 701

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody roczne i zapomogi dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-23 poz. 314

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1060

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-26 poz. 1241

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.