Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1328 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-29
Data wydania:2010-10-21
Data wejscia w życie:2010-11-13
Data obowiązywania:2010-10-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1328 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 201                — 14515 —                Poz. 1328


1328

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 207, poz. 1756 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1387) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) badanie psychologiczne kandydata mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej co do zdolności psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;”, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) egzamin sprawności fizycznej kandydata;”, c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) badania kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na takim stanowisku: a) badanie psychofizjologiczne, b) badanie psychotechniczne, c) czynności mające na celu sprawdzenie szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata;”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6.

1. Niepoddanie się badaniom i czynnościom, o których mowa w § 5 ust. 1, powoduje odstąpienie od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

2. Odstępuje się od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w przypadku, gdy kandydat uzyskał orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o niezdolności do służby lub nie daje rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

3. Negatywny wynik badań i czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1—4, 6 oraz 6a, może spowodować odstąpienie od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, kierownik komórki kadrowej wydaje zgodę na prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli znajduje to uzasadnienie w potrzebach kadrowych służby. Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”. §

2. Do postępowania kwalifikacyjnego rozpoczętego i niezakończonego do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1328 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1335 z 20102010-10-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2010 r. sygn. akt P 37/09

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1334 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1333 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1332 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1331 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej"

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1330 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1329 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczenia do służby osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1327 z 20102010-10-29

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Zasady dostępu do informacji niejawnych

  Chcemy mieć poświadczenie stałe dla pracowników, które potwierdzi ich możliwość do dostępu do informacji niejawnej na konkretnym poziomie. Mając takie poświadczenie (...)

 • Zatrudnienie emerytowanego żołnierza

  Czy zatrudniając emerytowanego wojskowego, który wcześniej nie pracował w oparciu o umowę o pracę, należy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego, traktować go (...)

 • Postępowanie sprawdzające

  Czy wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego jest obowiązkowe? Czy powinienem wypełnić ankietę, ale mogę nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego? (...)

 • Ustanie emerytury wojskowej

  W jakich wypadkach ustaje prawo do emerytury wojskowej?

 • Szkolenie BHP

  Jestem dyrektorem instytucji kultury funkcjonującej na zasadach przedsiębiorstwa państwowego. Zatrudniam na umowę zlecenie BHP-owca, który ostatnio poinformował mnie, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-19 poz. 1387

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1756

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-17 poz. 792

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1486

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-21 poz. 1496

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Wojskowych Służbach Informacyjnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.