Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1330 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-29
Data wydania:2010-10-21
Data wejscia w życie:2010-11-13
Data obowiązywania:2010-10-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1330 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 201                — 14519 —                Poz. 1330


1330

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989) zarządza się, co następuje: §

1. Uznane organizacje producentów owoców i warzyw, zwane dalej „organizacjami producentów”, wdrażają w realizowanych programach operacyjnych strategię krajową opracowaną na rzecz programów operacyjnych, w zakresie:

1) wykorzystania technologii produkcji owoców i warzyw skutecznie zapobiegających niepożądanym spadkom plonów przez: a) zakup materiałów do budowy szklarni i montażu tuneli foliowych lub b) budowę szklarni oraz montaż tuneli foliowych, lub c) budowę, przebudowę, rozbudowę, zakup i montaż systemów służących do nawadniania upraw lub dzierżawę, najem lub leasing tych systemów, z wyłączeniem budowy ujęć wody, lub d) zakup i montaż instalacji chroniących uprawy owoców i warzyw przed przymrozkami;

2) dostosowania skali i zakresu produkcji owoców i warzyw do popytu przez: a) zakup materiału szkółkarskiego do założenia lub powiększenia upraw trwałych oraz wieloletnich lub b) założenie plantacji;

3) wykorzystania technologii produkcji owoców i warzyw pozwalających na wydłużenie okresu podaży owoców i warzyw przez zakup i montaż materiałów i urządzeń przyspieszających lub opóźniających dojrzewanie owoców i warzyw;

4) wykorzystania systemów teleinformatycznych do kontroli procesu produkcji owoców i warzyw przez zakup i instalację urządzeń i oprogramowania komputerowego do kontroli warunków klimatycznych, fitopatologicznych oraz entomologicznych w produkcji owoców i warzyw;

5) stosowania systemu przekazywania informacji dotyczących planowania i organizacji produkcji owoców i warzyw przez:

1)

a) zakup, instalację lub rozbudowę systemów przesyłania informacji służących do: — planowania i organizacji produkcji przez członków organizacji producentów lub — organizowania dostaw owoców i warzyw od członków organizacji producentów do organizacji producentów lub b) zakup dostępu do baz danych handlowych, statystycznych oraz informacji rynkowej dotyczących rynków owoców i warzyw, lub c) zakup i instalację urządzeń i oprogramowania komputerowego do obsługi systemów, o których mowa w lit. a;

6) wykorzystania technologii produkcji owoców i warzyw zapobiegających utracie ich jakości przez: a) zakup i montaż instalacji chroniących drzewa i krzewy owocowe oraz uprawy warzywne przed opadami gradu, nadmiernymi opadami deszczu lub ptakami lub b) zakup i montaż materiałów chroniących owoce i warzywa przed zabrudzeniem w procesie produkcji;

7) stosowania systemów poprawy jakości owoców i warzyw, kontroli jakości owoców i warzyw oraz systemów identyfikowalności produktów sektora owoców i warzyw przez: a) zakup i montaż maszyn i urządzeń niezbędnych do spełnienia wymagań wynikających z wdrożenia certyfikowanych systemów zapewnienia jakości owoców i warzyw lub b) zakup i montaż maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia wewnętrznych systemów kontroli jakości owoców i warzyw lub systemu identyfikowalności produktów sektora owoców i warzyw, lub c) zakup i instalację systemów teleinformatycznych wspierających stosowanie certyfikowanych systemów zapewnienia jakości owoców i warzyw, wewnętrznych systemów kontroli jakości owoców i warzyw oraz systemów zapewniających identyfikowalność produktów sektora owoców i warzyw, lub d) budowę i wyposażenie laboratorium służącego do monitorowania pozostałości pestycydów, azotanów, azotynów i metali ciężkich w owocach i warzywach, lub e) przeprowadzanie certyfikacji w ramach certyfikowanych systemów zapewnienia jakości oraz regularnych audytów niezbędnych do wdrażania certyfikowanych systemów zapewnienia jakości, lub

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1330 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1335 z 20102010-10-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2010 r. sygn. akt P 37/09

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1334 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1333 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1332 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1331 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. w sprawie odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej"

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1329 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczenia do służby osób uznanych za zdolne do czynnej służby wojskowej i podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1328 z 20102010-10-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1327 z 20102010-10-29

  Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-10 poz. 800

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie warunków i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw

 • Legislacja UE z 2009-09-02 nr 230 poz. 3

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2009 z dnia 1 września 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1580/2007 ustanawiającego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-24 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-19 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-16 poz. 29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.