Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1362 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-03
Data wydania:2010-10-18
Data wejscia w życie:2010-11-18
Data obowiązywania:2010-11-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1362 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 205                — 14748 —                Poz. 1362


1362

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 29, poz. 171) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przepisy § 9 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym roz1)

porządzeniem, stosuje się w zakresie przeliczenia czasu lotów wykonanych śmigłowcem przed dniem 1 października 2007 r.”. § 2.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy przyznawaniu dodatków do uposażenia zasadniczego należnych żołnierzom zawodowym od dnia 1 stycznia 2010 r.

2. Przepisy ust. 1 mają zastosowanie do żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową w dniu wejścia w życie rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1362 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1366 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt SK 19/09

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1365 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt P 25/09

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1364 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2010 r. sygn. akt K 10/08

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1363 z 20102010-11-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt K 58/07

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1361 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Komitetu Sterującego do spraw badań rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1360 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do uzyskania dostępu do danych osobowych przez funkcjonariusza celnego lub członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1359 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1358 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1357 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1356 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1355 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych"

 • Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1354 z 20102010-11-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.