Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1385 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-09
Data wydania:2010-10-08
Data wejscia w życie:2010-11-24
Data obowiązywania:2010-11-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1385 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 212                — 15070 —                Poz. 1385


1385

USTA WA z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Nie mają prawa wybieralności osoby skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.”;

2) w art. 144 w ust. 5: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie z danej listy okręgowej. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata, a także wskazanie jego ewentualnej przynależności do partii politycznej; zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem;”, b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności.”;

3) dodaje się art. 146a w brzmieniu: „Art. 146a. Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia listy okręgowej występuje do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o kandydatach z tej listy.”;

4) w art. 147: a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Okręgowa komisja wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli kandydat nie posiada prawa wybieralności; przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się.”, b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyraz „w ust. 2” zastępuje się wyrazami „w ust. 2 i 2a”;

1)

5) w art. 177 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;”;

6) dodaje się art. 177a w brzmieniu: „Art. 177a.

1. Państwowa Komisja Wyborcza, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wyników wyborów do Sejmu, przekazuje niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości dane posłów zawierające imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL.

2. Minister Sprawiedliwości na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym przekazuje Marszałkowi Sejmu w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 1:

1) informację o posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu albo

2) informację, o tym, że żaden z posłów nie został skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe ani nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

3. Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Minister Sprawiedliwości uzyska z Krajowego Rejestru Karnego informację o posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe lub o posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, niezwłocznie przekazuje ją Marszałkowi Sejmu.”;

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawę z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

Dziennik Ustaw Nr 212                — 15071 —                Poz. 1385


7) w art. 213 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów;”;

8) dodaje się art. 213a w brzmieniu: „Art. 213a.

1. Państwowa Komisja Wyborcza, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wyników wyborów do Senatu, przekazuje niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości dane senatorów zawierające imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL.

2. Minister Sprawiedliwości na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym przekazuje Marszałkowi Senatu w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 1:

1) informację o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu albo

2) informację, o tym, że żaden z senatorów nie został skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe ani nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

3. Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Minister Sprawiedliwości uzyska z Krajowego Rejestru Karnego informację o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe lub o senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, niezwłocznie przekazuje ją Marszałkowi Senatu.”. Art. 2. W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467 i Nr 201, poz. 1327) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 40a: a) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) pisemnego oświadczenia kandydata o posiadaniu prawa wybieralności.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo kandydata, a także wskazanie jego ewentualnej przynależności do partii politycznej. Zgoda powinna ponadto zawierać numer ewidencyjny PESEL kandydata oraz informację o udokumentowanym wykształceniu, wykonywanym zawodzie i miejscu (zakładzie) pracy, a także o adresie zamieszkania kandydata. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.”;

2) w art. 40b dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej występuje do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o tym kandydacie.”;

3) w art. 40c w ust. 3 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 3;”;

4) w art. 42 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Państwowa Komisja Wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli kandydat nie posiada prawa wybieralności.”. Art. 3. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: „7) przekazywanie Marszałkowi Sejmu informacji o: a) posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, b) posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach do Parlamentu Europejskiego pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

8) przekazywanie Marszałkowi Senatu informacji o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.”;

Dziennik Ustaw Nr 212                — 15072 —                Poz. 1385


2) w art. 6: a) w ust. 1 dodaje się pkt 3a—3e w brzmieniu: „3a) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do Parlamentu Europejskiego; 3b) Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 3c) okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów na posłów i senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego; 3d) terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na radnych; 3e) gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta;”, b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3b i 3c, przekazuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni.”;

3) w art. 12 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „zawód wyuczony i wykonywany,” dodaje się wyrazy „wykonywanie funkcji posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego”. Art. 4. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 65a w brzmieniu: „Art. 65a. Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia listy okręgowej występuje do Ministra Sprawiedliwości z zapytaniem o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o kandydatach z tej listy.”;

2) w art. 66: a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Okręgowa komisja wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata, jeżeli kandydat nie posiada prawa wybieralności; przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się.”, b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyraz „w ust. 2” zastępuje się wyrazami „w ust. 2 i 2a”;

2)

3) dodaje się art. 142a w brzmieniu: „Art. 142a.

1. Państwowa Komisja Wyborcza, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, przekazuje niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości dane posłów do Parlamentu Europejskiego zawierające imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo oraz numer ewidencyjny PESEL.

2. Minister Sprawiedliwości na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym przekazuje Marszałkowi Sejmu w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 1:

1) informację o posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach do Parlamentu Europejskiego pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu albo

2) informację, o tym, że żaden z posłów do Parlamentu Europejskiego nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego ani nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

3. Jeżeli po przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Minister Sprawiedliwości uzyska z Krajowego Rejestru Karnego informację o posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub o posłach do Parlamentu Europejskiego pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, niezwłocznie przekazuje ją Marszałkowi Sejmu.”. Art. 5. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do kadencji Sejmu i Senatu następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie. Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999 i Nr 202, poz. 1547.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1385 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1394 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1393 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1392 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1391 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków.

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1390 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r.w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1389 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1388 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1387 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1386 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy celnych oraz trybu i zakresu współpracy Służby Celnej z Policją i Strażą Graniczną

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.