Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1387 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-09
Data wydania:2010-10-22
Data wejscia w życie:2010-11-24
Data obowiązywania:2010-11-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1387 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 212                — 15078 —                Poz. 1387


1387

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa Na podstawie art. 1a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustala się wykaz przedsiębiorstw państwowych, zwanych dalej „przedsiębiorstwami”, oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zwanych dalej „spółkami”, o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

2. Szczególne znaczenie dla gospodarki państwa mają również spółki niewymienione w załączniku do rozporządzenia, powstałe w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw wymienionych w tym załączniku. §

2. Ministrami właściwymi, w rozumieniu art. 1a ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, są:

1)

1) minister właściwy do spraw gospodarki — w odniesieniu do przedsiębiorstw i spółek wymienionych w poz. 1—8 załącznika do rozporządzenia;

2) Minister Obrony Narodowej — w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w poz. 9—20 załącznika do rozporządzenia;

3) minister właściwy do spraw środowiska — w odniesieniu do przedsiębiorstwa wymienionego w poz. 21 załącznika do rozporządzenia;

4) minister właściwy do spraw instytucji finansowych oraz minister właściwy do spraw administracji publicznej — w odniesieniu do spółki wymienionej w poz. 22 załącznika do rozporządzenia. §

3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 15, poz. 123 oraz z 2007 r. Nr 212, poz. 1558). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685 i Nr 182, poz. 1228.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r. (poz. 1387)

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH ORAZ JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI PAŃSTWA

1. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu

2. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. w Płocku

3. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach

4. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

5. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie

6. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. w Konstancinie-Jeziornie

7. Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku

8. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w Warszawie

9. Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych w Poznaniu

10. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie

11. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce

12. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie

13. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi

14. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy

15. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie

16. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu

17. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy

18. Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich

19. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu

20. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu

21. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym

22. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1387 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1394 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1393 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1392 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1391 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków.

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1390 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r.w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1389 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1388 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1386 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy celnych oraz trybu i zakresu współpracy Służby Celnej z Policją i Strażą Graniczną

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1385 z 20102010-11-09

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-08 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-20 poz. 239

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-28 poz. 1186

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji

 • Dziennik Ustaw z 2000-03-29 poz. 383

  Ustawa z dnia 29 marca 2000 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1354

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.