Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1410 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-16
Data wydania:2010-11-05
Data wejscia w życie:2010-12-01
Data obowiązywania:2010-11-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1410 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 215                — 15209 —                Poz. 1410


1410

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych Na podstawie art. 23a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych (Dz. U. Nr 159, poz. 1128) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.

1. Dane z tachografu cyfrowego podmiot pobiera:

1) co najmniej raz na 90 dni;

2) natychmiast: a) przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi, b) w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiających jednakże pobranie zarejestrowanych w nim danych, c) w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania;

3) w oznaczonym terminie — w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

1)

2. Dane z tachografu cyfrowego mogą być pobierane częściej niż co 90 dni, jeżeli ich pobieranie zgodnie z ust. 1 pkt 1 stwarzałoby ryzyko utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4.

1. Dane z karty kierowcy podmiot pobiera:

1) co najmniej raz na 28 dni;

2) przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy;

3) przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe;

4) w przypadku utraty ważności karty kierowcy;

5) w oznaczonym terminie — w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

2. Dane z karty kierowcy mogą być pobierane częściej niż co 28 dni, jeżeli ich pobieranie zgodnie z ust. 1 pkt 1 stwarzałoby ryzyko utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1410 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1419 z 20102010-11-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt P 44/07

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1418 z 20102010-11-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt K 19/06

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1417 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1416 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1415 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1414 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN)

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1413 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1412 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1411 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1409 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1408 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-07-02 nr 168 poz. 16

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych (...)

 • Komunikat UE z 2008-02-14 nr 40 poz. 2

  Komunikat Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie odstępstw Norwegii od przepisów aktu, o którym mowa w pkt. 2 załącznika XXI do Porozumienia EOG, rozporządzenia (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-11 poz. 671

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1657

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-18 poz. 1306

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.