Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1431 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-19
Data wydania:2010-11-05
Data wejscia w życie:2010-12-04
Data obowiązywania:2010-11-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1431 z 2010


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 217                — 15286 —                Poz. 1431


1431

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa sposób przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) systemie SWIBŻ — oznacza to elektroniczny System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi wykorzystywany przez administrację morską oraz służby współpracujące do celów monitorowania ruchu statków oraz automatycznej wymiany informacji dotyczących bieżącej sytuacji nawigacyjnej w polskich obszarach morskich, wczesnego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, jak również wspierania akcji ratowniczych, kryzysowych oraz ochrony statków i obiektów portowych;

2) systemie SSAS — oznacza to system alertu o zagrożeniu ochrony statku, o którym mowa w prawidle 6 Rozdziału XI-2 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016), wraz z Protokołem dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35 poz. 177) i Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 191, poz. 1173);

3) sytuacjach zagrożenia lub naruszenia ochrony żeglugi i portów — oznacza to zdarzenia zdefiniowane w sekcji 8.9 w odniesieniu do statków i sekcji 15.11 w odniesieniu do obiektów portowych, części B Międzynarodowego kodeksu dla ochrony statków i obiektów portowych, przyjętego w dniu 12 grudnia 2002 r. Rezolucją Nr 2 Konferencji Umawiających się Rządów — Stron Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (Dz. U. z 2005 r. Nr 120, poz. 1016) oraz sytuacje określone w planach ochrony statków, obiektów portowych i portów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, zwanej dalej „ustawą”.

1)

Rozdział 2 Sposób przekazywania informacji § 3.

1. Informacje w zakresie ochrony żeglugi i portów przekazuje się, z zastrzeżeniem § 4—7, za pomocą otwartych systemów komunikacji i korespondencji.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, w miarę możliwości technicznych, chroni się przed dostępem osób niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem przekazywanych informacji. §

4. Oceny stanu ochrony obiektów portowych i portów oraz plany ochrony obiektów portowych i portów przesyła się z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych. § 5.

1. Do przekazywania ze statków alertu o zagrożeniu lub naruszeniu ochrony stosuje się system SSAS.

2. Sposób przekazywania informacji przez punkt odbioru alertu w sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony statku określają przepisy wydane na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy. §

6. Informacje w zakresie ochrony statków w sytuacji aktu piractwa lub napadu zbrojnego przekazuje się w sposób uwzględniający pkt 2.1 i 3.1 Zalecenia Komisji (2010/159/UE) z dnia 11 marca 2010 r. dotyczącego środków ochrony własnej i zapobiegania aktom piractwa i rozboju z użyciem broni skierowanym przeciwko statkom (Dz. Urz. UE L 67 z 17.03.2010, str. 13). § 7.

1. Do przekazywania informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów pomiędzy podmiotami administracji morskiej i służb współpracujących stosuje się system SWIBŻ.

2. Informacje w systemie SWIBŻ w sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony żeglugi i portów przekazuje się w trybie alertu.

3. Informacje w systemie SWIBŻ w sytuacjach, gdy nie występuje zagrożenie lub naruszenie ochrony żeglugi i portów, przekazuje się w trybie zdarzenia publicznego lub prywatnego.

4. Informacje w sytuacji zagrożenia lub naruszenia ochrony żeglugi i portów potwierdza się drogą telefoniczną lub radiową, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej lub za pośrednictwem posłańca. §

8. Informacje podczas ćwiczeń lub testów technicznych przekazuje się w sposób zapowiedziany i umożliwiający rozróżnienie ich od informacji przekazywanych w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia lub naruszenia ochrony.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1431 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1436 z 20102010-11-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt SK 10/08

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1435 z 20102010-11-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt K 13/07

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1434 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1433 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1432 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1430 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1429 z 20102010-11-19

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1428 z 20102010-11-19

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1427 z 20102010-11-19

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2006-04-20 nr 92 poz. 106

  PODSTAWOWE WYMOGI W ZAKRESIE SZKOLEŃ I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

 • Komunikat UE z 2006-04-20 nr 92 poz. 106

  WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ UZNANA ORGANIZACJA OCHRONY

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-08 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Legislacja UE z 2006-06-01 nr 147 poz. 51

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 34/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-18 poz. 243

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.