Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1433 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-19
Data wydania:2010-11-09
Data wejscia w życie:2010-12-04
Data obowiązywania:2010-11-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1433 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 217                — 15293 —                Poz. 1433


1433

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką Na podstawie art. 138 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz. U. Nr 128, poz. 1343) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 uchyla się pkt 2 i 3;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W rozkazie personalno-mobilizacyjnym o nadaniu przydziału mobilizacyjnego określa się:

1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca;

2) numer PESEL;

3) aktualny przydział służbowy, w tym stanowisko służbowe, numer identyfikacyjny stanowiska (NIS), komórkę organizacyjną, jednostkę wojskową i numer etatu albo informację, że żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji — ze wskazaniem organu przenoszącego żołnierza zawodowego do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji, a także miejsce wykonywania obowiązków służbowych;

4) przydział mobilizacyjny, w tym stanowisko służbowe, numer identyfikacyjny stanowiska (NIS), komórkę organizacyjną, jednostkę wojskową, w której żołnierz będzie pełnić służbę w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny, oraz numer etatu;

5) jednostkę organizacyjną istniejącą w czasie pokoju, którą podczas mobilizacji uzupełnia się albo przeformowuje według etatu czasu wojennego lub której powierzono zadania związane z mobilizacyjnym rozwinięciem innej jednostki wojskowej, zwaną dalej „jednostką mobilizującą”, oraz jej miejsce stałej dyslokacji.”;

1)

3) w § 8: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Unieważnienie przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi zawodowemu i żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką następuje w przypadku:

1) zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego;

2) zmian organizacyjno-dyslokacyjnych jednostek wojskowych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3—5;

3) powołania do zawodowej służby wojskowej ze służby kandydackiej;

4) utraty kwalifikacji wymaganych na stanowisku służbowym;

5) orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o niezdolności do pełnienia służby na danym stanowisku służbowym;

6) zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2—4.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Przydział mobilizacyjny żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką wygasa z mocy prawa w przypadku:

1) śmierci lub zaginięcia;

2) zwolnienia z zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej. 1b. Przełożony żołnierza, któremu przydział mobilizacyjny wygasł z mocy prawa, niezwłocznie powiadamia o zaistniałym fakcie dowódcę jednostki mobilizującej oraz dowódcę jednostki wojskowej, do której żołnierz posiadał nadany przydział mobilizacyjny.”, c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Wyciąg z rozkazu personalno-mobilizacyjnego dotyczącego przypadków określonych w ust. 1 doręcza się dowódcy jednostki mobilizującej oraz dowódcy jednostki wojskowej, któremu żołnierz podlegał w czasie posiadania ostatniego przydziału mobilizacyjnego.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1433 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1436 z 20102010-11-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt SK 10/08

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1435 z 20102010-11-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt K 13/07

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1434 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1432 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1431 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1430 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1429 z 20102010-11-19

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1428 z 20102010-11-19

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1427 z 20102010-11-19

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

porady prawne online

Porady prawne

 • Równoważnik za nieodebrany mundur

  Czy żołnierzowi zawodowemu, w związku z przebywaniem na zasiłku chorobowym (ciężki wypadek przy pracy) należy się ekwiwalent za nieodebrany mundur w razie zwolnienia (...)

 • Małżeńskie stosunki majątkowe

  W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie mieli przydział mieszkania służbowego, gdyż jeden z nich był zawodowym żołnierzem. Następnie jednostka wojskowa wypłaciła (...)

 • Rozwód a OFE

  Planujemy z żoną wziąć rozwód. Jestem żołnierzem zawodowym, a żona - nauczycielką. Z tego co jest mi wiadome, żołnierzom nie jest odprowadzana składka na II filar (...)

 • Wykupienie mieszkania z WAM

  W 1997 roku wykupiłam mieszkanie z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za kwotę blisko 40 tys. zł. (34 m2). Zawiązała się wspólnota mieszkaniowa i zaczęliśmy wpłacać (...)

 • Emerytura wojskowa

  Kto jest uprawniony do emerytury wojskowej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1535

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-04 poz. 1343

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-28 poz. 540

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Monitor Polski 2003 nr 22 poz. 331

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie zapewnienia żołnierzom uprawnień wyborczych

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 670

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.