Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1463 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-30
Data wydania:2010-10-22
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-11-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1463 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 225                — 15568 —                Poz. 1463


1463

USTA WA z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512) w art. 11:

1) ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1b i 2, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70 % podstawy wymiaru zasiłku.”;

2) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1463 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1474 z 20102010-11-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt P 29/09

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1473 z 20102010-11-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt SK 23/07

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1472 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1471 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1470 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1469 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1468 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1467 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1466 z 20102010-11-30

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1465 z 20102010-11-30

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1464 z 20102010-11-30

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1461 z 20102010-11-30

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1462 z 20102010-10-30

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Działalność gospodarcza a zasiłek macierzyński

  Od dwóch lat prowadzę działalność gospodarczą, która jest obecnie zawieszona i w związku z tym nie opłacam składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Okazało (...)

 • Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego

  Pracownik przebywa na na zwolnieniu lekarskim. Wkrótce upłynie trzymiesięczny okres, po upływie którego pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez (...)

 • Chorobowe po ustaniu tytułu ubezpieczenia

  W nawiązaniu do art. 46 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zmienionego ustawą z dnia 20.04.04 r. (Dz. U. (...)

 • Zaświadczenie o zarobkach na chorobowym

  Pracownica podatnika - sp. z o.o. - przebywa obecnie na zwolnieniu z powodu ciąży. Od dwóch miesięcy zasiłek chorobowy wypłaca jej ZUS. Ostatnio zwróciła się do Spółki, (...)

 • Wypłata świadczenie rehabilitacyjnego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy. W momencie przyznania świadczenie byłem nadal zatrudniony. Pracodawca (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.