Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1467 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-30
Data wydania:2010-11-15
Data wejscia w życie:2010-12-15
Data obowiązywania:2010-11-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1467 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 225                — 15582 —                Poz. 1467


1467

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Na podstawie art. 21b ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 12, poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika), z wyjątkiem żołnierzy, o których mowa w § 6, 7 i 9, oraz niebędących emerytami ani rencistami wojskowymi żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—c;”;

2) w § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) orzekanie w stosunku do żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego pułkownika (komandora), z wyjątkiem żołnierzy, wskazanych w § 8 pkt 4, § 10 pkt 4 i § 11, w sprawach wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a—c.”;

3) § 6—10 otrzymują brzmienie: „§

6. Do Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Dęblinie, stosownie do jej właściwości miejscowej, należy orzekanie w stosunku do żołnierzy zawodowych — członków personelu latającego, personelu naziemnego zabezpieczenia lotów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej, zajmujących stanowiska służbowe do stopnia etatowego podpułkownika włącznie, w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—c. §

7. Do Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie, stosownie do jej właściwości

1)

miejscowej, należy orzekanie w stosunku do żołnierzy zawodowych — członków personelu latającego, personelu naziemnego zabezpieczenia lotów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej, zajmujących stanowiska służbowe do stopnia etatowego podpułkownika włącznie, w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—c. §

8. Do Wojskowej Komisji Lekarskiej Sił Powietrznych w Warszawie należy:

1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wojskowych komisji lotniczo-lekarskich, o których mowa w § 6 i 7;

2) zatwierdzanie projektów orzeczeń wojskowych komisji lotniczo-lekarskich, o których mowa w § 6 i 7, ustalających związek lub brak związku śmierci żołnierzy zawodowych z czynną służbą wojskową;

3) zajmowanie stanowisk co do sprzeciwów zgłoszonych wobec projektów orzeczeń wojskowych komisji lotniczo-lekarskich, o których mowa w § 6 i 7;

4) orzekanie w stosunku do żołnierzy zawodowych — członków personelu latającego, personelu naziemnego zabezpieczenia lotów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej, zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego pułkownika, w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—c. §

9. Do Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku należy orzekanie w stosunku do żołnierzy zawodowych zajmujących w jednostkach Marynarki Wojennej stanowiska służbowe do stopnia etatowego komandora porucznika włącznie, w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—c. §

10. Do Wojskowej Komisji Lekarskiej Marynarki Wojennej w Gdańsku należy:

1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku;

2) zatwierdzanie projektów orzeczeń Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku ustalających związek lub brak związku śmierci żołnierzy zawodowych z czynną służbą wojskową;

3) zajmowanie stanowisk co do sprzeciwów zgłoszonych wobec projektów orzeczeń Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej w Gdańsku;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 24, poz. 145, Nr 79, poz. 669, Nr 95, poz. 785 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 27, poz. 141, Nr 36, poz. 204, Nr 113, poz. 745 i Nr 167, poz. 1130.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1467 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1474 z 20102010-11-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt P 29/09

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1473 z 20102010-11-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt SK 23/07

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1472 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1471 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1470 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1469 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1468 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1466 z 20102010-11-30

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1465 z 20102010-11-30

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1464 z 20102010-11-30

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1463 z 20102010-11-30

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1461 z 20102010-11-30

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1462 z 20102010-10-30

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwolnienie od służby wojskowej

  Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo (...)

 • Świadczenia socjalne żołnierzy

  Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. (...)

 • Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

  Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego (...)

 • Odprawa mieszkaniowa dla żołnierzy

  W jakich przypadkach żołnierzowi przysługuje odprawa mieszkaniowa?

 • Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę

  Odsłużyłem wojsko dawno temu, teraz jestem podoficerem rezerwy. Obecnie przebywam za granicą na stałe. Mam tu firmę i pozwolenie na pobyt. Wyjeżdżając z kraju nie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-10 poz. 733

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1049

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-28 poz. 335

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-24 poz. 326

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.