Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1483 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-01
Data wydania:2010-11-02
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1483 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 227                — 15686 —                Poz. 1483


1483

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się odnośnik nr 2;

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Opłatę za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów, pasz, słomy lub siana przewożonych przez terytorium Unii Europejskiej lub wprowadzanych do zatwierdzonych składów celnych, składów wolnocłowych albo magazynów znajdujących się w wolnych obszarach celnych pobiera się od osoby odpowiedzialnej za przesyłkę w wysokości 205 zł za przesyłkę.”;

3) uchyla się § 12;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: a) w poz. 1 w pkt 1 lit. d i e otrzymują brzmienie: 2,85 15,00 2,38 15,00

d) jagnięcia i koźlęcia (do 3 miesięcy życia) z tym że minimalna opłata za kontrolę nie może być niższa niż e) prosięcia (do 15 kg) z tym że minimalna opłata za kontrolę nie może być niższa niż b) w poz. 3: — wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt: — pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia: a) do 10 sztuk zwierząt b) od 11 do 20 sztuk zwierząt — za każde następne zwierzę c) od 21 do 50 sztuk zwierząt — za każde następne zwierzę d) powyżej 50 sztuk zwierząt — za każde następne zwierzę

3) jagnięcia, koźlęcia, prosięcia: a) do 5 sztuk zwierząt b) od 6 do 20 sztuk zwierząt c) od 21 do 100 sztuk zwierząt d) powyżej 100 sztuk — za każde następne zwierzę

10,00 1,00 0,75 0,50 5,00 17,00 23,00 0,20

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1483 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1485 z 20102010-12-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku

 • Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1484 z 20102010-12-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1482 z 20102010-12-01

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-08 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-30 poz. 1588

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-09 poz. 544

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1019

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-02 poz. 441

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.