Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1486 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-02
Data wydania:2010-10-22
Data wejscia w życie:2010-12-17
Data obowiązywania:2010-12-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1486 z 2010


Strona 1 z 12

Dziennik Ustaw Nr 228                — 15694 —                Poz. 1486


1486

USTA WA z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno”;

2) w art. 1 w ust. 1: a) w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu: „d) lnu i konopi uprawianych na włókno;”, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) organizację rynku tytoniu, w tym warunki i tryb udzielania płatności uzupełniającej, o której mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16), dla producentów surowca tytoniowego, stanowiącej krajową płatność uzupełniającą, zwaną dalej „płatnością niezwiązaną”.”;

3) po art. 2a dodaje się art. 2b w brzmieniu: „Art. 2b.

1. Marszałek województwa prowadzi rejestr wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń.

2. Rejestr zawiera:

1) nazwę, siedzibę i dane teleadresowe wstępnie uznanych grup producentów lub uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń;

1)

2) datę wydania decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4;

3) nazwę grupy lub grup produktów, ze względu na które grupa producentów lub organizacja producentów i ich zrzeszenie oraz ponadnarodowa organizacja producentów i ich zrzeszenie otrzymały decyzje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4;

4) zatwierdzoną liczbę członków wstępnie uznanej grupy producentów, uznanej organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia;

5) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wstępnie uznanej grupy producentów lub uznanej organizacji producentów i ich zrzeszenia oraz ponadnarodowej organizacji producentów i ich zrzeszenia.

3. Rejestr jest jawny.

4. Marszałek województwa jest obowiązany do wprowadzania do rejestru każdej zmiany danych zawartych w rejestrze po wydaniu decyzji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 5.”;

4) w art. 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 1a”;

5) w art. 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) informacje o liczbie członków oraz wartości produktów wytworzonych przez członków grupy producentów i sprzedanych w okresie odniesienia wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2.”;

6) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, składa się w terminie do:

1) końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania — w przypadku zmian w harmonogramie realizacji planu dochodzenia do uznania i zmian zakresu etapu inwestycji realizowanych z podziałem na etapy;

2) 3 miesięcy przed końcem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana w planie dochodzenia do uznania — w przypadku zmian wprowadzanych do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania innych niż określone w pkt 1.”;

Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawę z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1486 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1493 z 20102010-12-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1492 z 20102010-12-02

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1491 z 20102010-12-02

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1490 z 20102010-12-02

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1489 z 20102010-12-02

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowywania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1488 z 20102010-12-02

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1487 z 20102010-12-02

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-16 poz. 1149

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2009/2010

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-30 poz. 1602

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-16 poz. 29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-20 poz. 598

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-07 poz. 1266

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.