Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1500 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-06
Data wydania:2010-11-19
Data wejscia w życie:2011-01-16
Data obowiązywania:2010-12-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1500 z 2010


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 229                — 15753 —                Poz. 1500


1500

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego Na podstawie art. 42i ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa oraz w wywiadzie skarbowym;

2) wzór kwestionariusza osobowego składanego przez osoby, o których mowa w pkt

1. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) komórkach realizacyjnych — rozumie się przez to wyodrębnione komórki organizacyjne kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej;

2) komórce kadrowej — rozumie się przez to komórkę organizacyjną właściwą w sprawach przyjęcia do pracy w komórkach realizacyjnych oraz w wywiadzie skarbowym, działającą w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych. § 3.

1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komórka kadrowa, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Postępowanie sprawdzające prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w przypadku gdy praca na stanowisku, o które ubiega się kandydat, związana jest z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, albo pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w urzędzie

1)

obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w przypadku gdy praca na stanowisku związana jest z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”. § 4.

1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna złożenie w komórce kadrowej pisemnego podania o przyjęcie do pracy w komórkach realizacyjnych albo w wywiadzie skarbowym.

2. Do podania, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, oraz trzy aktualne fotografie;

2) świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;

3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;

4) posiadane poświadczenie bezpieczeństwa lub wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

3. Kandydat może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe, a także opinie polecające.

4. Kwestionariusz, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, po wypełnieniu stanowi tajemnicę prawnie chronioną i podlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne”.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, kandydat przedstawia w terminie wskazanym przez kierownika komórki kadrowej.

6. Komórka kadrowa dokonuje potwierdzenia danych osobowych kandydata, jego małżonka lub osoby o takim charakterze pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym z kandydatem, a także ich rodziców, rodzeństwa i dzieci, zawartych w kwestionariuszu osobowym. §

5. Kierownik komórki kadrowej może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo postępowanie takie zakończyć w każdym czasie, bez podania kandydatowi przyczyny, w przypadku niespełnienia przez kandydata wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 492, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1309.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1500 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Oświadczenie pracownika o rejestracji w PUP

  Przed zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę, kandydat na pracownika wypełnił kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. W pkt 10 tego kwestionariusza (...)

 • Godziny nadliczbowe a stanowisko kierownicze

  Czy pracownikowi zatrudnionemu w firmie na podstawie umowy o pracę na stanowisku specjalisty - menagera do spraw sprzedaży (jest to stanowisko jednoosobowe i kierownicze) (...)

 • Skarga na dyrektora UKS

  W czasie trwania kontroli przez UKS inspektor skarbowy oraz dyrektor wręcz ignorują przepisy prawa. Do kogo mogę napisać skargę na takie postępowanie?

 • Zezwolenie na pośrednictwo pracy

  Czy wymagane jest zezwolenie na prowadzenie pośrednictwa pracy?

 • Wynagrodzenie dyrektora za nadgodziny

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora w przypadku pracy ponad czas pracy obowiązujący w firmie przysługuje wypłata z tytułu nadgodzin?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-19 poz. 1387

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-29 poz. 1328

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-11 poz. 1403

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-04 poz. 915

  Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-21 poz. 1496

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Wojskowych Służbach Informacyjnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.