Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1512 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-07
Data wydania:2010-11-17
Data wejscia w życie:2010-12-22
Data obowiązywania:2010-12-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1512 z 2010


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 230                — 15787 —                Poz. 1512


1512

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych Na podstawie art. 8 ust. 6 oraz art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych, zwanych dalej „instytutami”, w tym:

1) komisyjny tryb ustalania stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu;

2) regulowanie zobowiązań;

3) zabezpieczenie roszczeń pracowniczych;

4) zagospodarowanie mienia. Rozdział 2 Tworzenie instytutów §

2. Postępowanie przygotowawcze, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, zwanej dalej „ustawą”, ma na celu:

1) określenie dziedzin i zakresu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz sektorów gospodarki i innych obszarów istotnych dla funkcjonowania państwa, w jakich powstała potrzeba utworzenia instytutu;

2) ocenę zasadności prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w pkt 1, w formie określonej przepisami ustawy;

3) określenie możliwości spełnienia warunków wymaganych dla utworzenia instytutu, o których mowa w art. 4 ustawy;

4) określenie potencjału wdrożeniowego w obszarze dziedzin i zakresu badań naukowych lub prac rozwojowych, o których mowa w pkt

1. §

3. W skład zespołu roboczego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, zwanego dalej „zespołem”, wchodzą:

1) trzy osoby wskazane przez ministra właściwego ze względu na planowaną działalność instytutu, w tym osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w obszarze zastosowań wyników prac badawczych oraz osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania finansami; §

6. Minister nadzorujący instytut, w terminie 30 dni od dnia utworzenia instytutu, powołuje osobę pełniącą funkcję kierownika instytutu, o której mowa w art. 6 ust. 5 ustawy. Rozdział 3 Łączenie i podział instytutów § 7.

1. Łączenie instytutów polega na:

1) utworzeniu jednego instytutu z dwóch lub większej liczby instytutów, które w wyniku połączenia tracą osobowość prawną;

2) włączeniu do instytutu jednego lub większej liczby instytutów, które w wyniku włączenia tracą osobowość prawną.

2. Instytut, do którego włączono inny instytut lub kilka instytutów, może zachować dotychczasową nazwę. §

8. Podział instytutu polega na:

1) utworzeniu z instytutu dwóch lub większej liczby instytutów;

2) wydzieleniu z instytutu komórki organizacyjnej w celu włączenia do innego instytutu;

3) wydzieleniu z instytutu określonych komórek organizacyjnych w celu utworzenia nowego instytutu lub instytutów.

2) dwie osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw nauki, reprezentujące dziedzinę nauki właściwą dla tworzonego instytutu. §

4. Opinia sporządzana przez zespół, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, zawiera:

1) ocenę skutków finansowych utworzenia instytutu, w tym wpływu na sektor finansów publicznych;

2) ocenę wpływu na konkurencyjność gospodarki przedsiębiorstw oraz rynek pracy;

3) analizę konkurencji na rynku badań w dziedzinach nauki, w których miałby działać nowo utworzony instytut;

4) analizę sytuacji aktualnej i przyszłej na rynkach, na których mogłyby być wdrażane wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez nowo utworzony instytut. §

5. Obsługę prac zespołu zapewnia minister właściwy ze względu na planowaną działalność instytutu.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1512 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1521 z 20102010-12-07

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1520 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1519 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1518 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1517 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1516 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1515 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizycznego funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1514 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1513 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1511 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1510 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1509 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1508 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1507 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-13 poz. 52

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutów naukowych oraz tworzenia i likwidacji pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-19 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Komunikat UE z 2006-08-18 nr 194 poz. 39

  Środki odnoszące się do reorganizacji — Decyzja w sprawie środków odnoszących się do reorganizacji wobec Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni (...)

 • Komunikat UE z 2009-07-30 nr 177 poz. 15

  Wyciąg z decyzji w sprawie Kaupthing Bank Luxembourg S.A. na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. (...)

 • Komunikat UE z 2010-12-16 nr 341 poz. 14

  Wyciąg z decyzji w sprawie VEF banka publikowany zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.