Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1544 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-13
Data wydania:2010-11-29
Data wejscia w życie:2010-12-28
Data obowiązywania:2010-12-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1544 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 235                — 16091 —                Poz. 1544


1544

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej Na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się terytorialny zasięg działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

1)

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 492, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1309.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. (poz. 1544)

TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA DYREKTORÓW URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ Lp. Nazwa dyrektora urzędu kontroli skarbowej Terytorialny zasięg działania dyrektora urzędu kontroli skarbowej województwo mazowieckie, z wyłączeniem powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu Ostrołęka

1 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie

2 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku województwo podlaskie, a także wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty ostrołęcki, ostrowski, wołomiński, wyszkowski oraz miasto na prawach powiatu Ostrołęka 3 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy województwo kujawsko-pomorskie 4 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku 5 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach 6 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach 7 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie 8 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie 9 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi 10 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie 11 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu 12 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu 13 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie 14 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo małopolskie województwo lubelskie województwo łódzkie województwo warmińsko-mazurskie województwo opolskie województwo wielkopolskie, z wyłączeniem powiatu międzychodzkiego i wolsztyńskiego województwo podkarpackie województwo zachodniopomorskie, z wyłączeniem powiatu myśliborskiego

15 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu województwo dolnośląskie 16 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze województwo lubuskie, a także wchodzący w skład województwa zachodniopomorskiego powiat myśliborski oraz wchodzące w skład województwa wielkopolskiego powiaty międzychodzki i wolsztyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1544 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1551 z 20102010-12-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2010 r. sygn. akt K 41/07

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1550 z 20102010-12-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1549 z 20102010-12-13

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1548 z 20102010-12-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1547 z 20102010-12-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1546 z 20102010-12-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1545 z 20102010-12-13

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1543 z 20102010-12-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1542 z 20102010-12-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1541 z 20102010-12-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1540 z 20102010-12-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1539 z 20102010-12-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1538 z 20102010-12-13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1537 z 20102010-12-13

  Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Kontrola dokumentacji firmy

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie. Czy pracownicy US mogą pod moją nieobecność żądać wpuszczenia do mieszkania (...)

 • Definicja organu podatkowego

  Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji (...)

 • Zakres regulacji kodeksu karnego skarbowego

  Proszę o udzielenie odpowiedzi co dokładnie reguluje kks i jakie organy prowadzą takie postępowanie?

 • Skarga na dyrektora UKS

  W czasie trwania kontroli przez UKS inspektor skarbowy oraz dyrektor wręcz ignorują przepisy prawa. Do kogo mogę napisać skargę na takie postępowanie?

 • Przedłużanie terminu kontroli

  W roku ubiegłym tj. 2007 pojawili się urzędnicy UKS chcąc przeprowadzić kontrolę przedstawiając pismo z nieaktualnymi danymi do kontroli (fakt powyższy pomińmy). (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-06 poz. 244

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-22 poz. 257

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-17 poz. 1416

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-09 poz. 1458

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia sposobu i warunków współdziałania dyrektorów izb celnych oraz naczelników urzędów celnych z terenowymi organami kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-19 poz. 62

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.