Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1561 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-14
Data wydania:2010-11-30
Data wejscia w życie:2010-12-29
Data obowiązywania:2010-12-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1561 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 236                — 16125 —                Poz. 1561


1561

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz. 1775 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 122, poz. 787, z 2009 r. Nr 9, poz. 50 i Nr 118, poz. 993 oraz z 2010 r. Nr 39, poz. 209) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. Upoważnia się Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie do prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego, publikowania wyników tej oceny, prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tej oceny oraz prowadzenia laboratorium badającego mleko.”;

1)

2) w § 2: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Do prowadzenia oceny wartości użytkowej zwierząt, z wyłączeniem oceny zwierząt, o których mowa w § 1, publikowania wyników tej oceny oraz prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tej oceny upoważnia się:”, b) w pkt 9 uchyla się lit. g, c) uchyla się pkt 17, d) dodaje się pkt 26 i 27 w brzmieniu: „26) Tomasza Strzyża z Prochowic — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej AS;

27) Wiesława Robaka z Lublina — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Ewelka.”;

3) w § 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Do prowadzenia oceny wartości hodowlanej, publikowania wyników tej oceny oraz prowadzenia systemu teleinformatycznego na potrzeby tej oceny upoważnia się:”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1561 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1566 z 20102010-12-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt P 11/09

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1565 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1564 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1563 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1562 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1560 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1559 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1558 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1557 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1556 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1555 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1554 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1553 z 20102010-12-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1552 z 20102010-12-14

  Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-28 poz. 993

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-22 poz. 50

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w prawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-22 poz. 105

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-13 poz. 209

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-14 poz. 1561

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.