Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1582 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-17
Data wydania:2010-12-09
Data wejscia w życie:2011-01-16
Data obowiązywania:2010-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1582 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 238                — 16202 —                Poz. 1582


1582

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym Na podstawie art. 42k ust. 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) rozkład i system czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, oraz w wywiadzie skarbowym;

2) tryb udzielania inspektorom i pracownikom, o których mowa w pkt 1, czasu wolnego w zamian za pracę w wymiarze przekraczającym średnio 40 godzin tygodniowo. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) komórkach realizacyjnych — rozumie się przez to wyodrębnione komórki organizacyjne kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej;

2) pracownikach — rozumie się przez to inspektorów i pracowników zatrudnionych w komórkach realizacyjnych albo w wywiadzie skarbowym;

3) bezpośrednim przełożonym — rozumie się przez to: a) dla pracowników zatrudnionych w komórce realizacyjnej — kierownika tej komórki, b) dla pracowników zatrudnionych w wywiadzie skarbowym — kierownika komórki wywiadu skarbowego. § 3.

1. Pracownicy wykonują pracę w systemie czasu pracy podstawowym albo równoważnym, w którym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin w okresie rozliczeniowym.

1)

2. System czasu pracy wprowadza:

1) dla pracowników zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych — kierownik komórki wywiadu skarbowego w tym urzędzie;

2) dla pracowników zatrudnionych w urzędzie kontroli skarbowej — dyrektor tego urzędu.

3. System czasu pracy może być wprowadzony na czas realizacji przez pracownika sprawy lub zadania służbowego. § 4.

1. Pracownik wykonuje pracę w zmianowym rozkładzie czasu pracy na zmiany trwające po 8 godzin.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bezpośredni przełożony może wprowadzić wykonywanie pracy na zmiany trwające po 12 godzin na dobę.

3. W przypadku wykonywania pracy na stanowiskach związanych z ochroną mienia kierownik komórki wywiadu skarbowego może wprowadzić wykonywanie pracy na zmiany trwające do 24 godzin na dobę. § 5.

1. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w zmianowym rozkładzie czasu pracy ustala bezpośredni przełożony.

2. W zmianowym rozkładzie czasu pracy na zmiany trwające po 8 godzin — po 8 godzinach pracy udziela się 16 godzin czasu na wypoczynek.

3. W zmianowym rozkładzie czasu pracy na zmiany trwające po 12 godzin — po 12 godzinach pracy pracownikowi udziela się 24 godzin czasu na wypoczynek.

4. W zmianowym rozkładzie czasu pracy na zmiany trwające po 24 godziny — po 24 godzinach pracy pracownikowi udziela się 48 godzin czasu na wypoczynek. § 6.

1. Pracownicy wykonują pracę w podstawowym systemie czasu pracy przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

2. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników wykonujących pracę w urzędzie kontroli skarbowej wprowadza dyrektor tego urzędu.

3. Kierownik komórki organizacyjnej wywiadu skarbowego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych może wprowadzić inne — od obowiązujących w urzędzie — godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy:

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 492, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1309.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1582 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1588 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1587 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1586 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1585 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1584 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1583 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1581 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1580 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1579 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1578 z 20102010-12-17

  Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybór społecznego inspektora pracy

  W urzędzie skarbowym działa zakładowa organizacja związkowa. Chcemy powołać społecznego inspektora pracy. Kto i na jakiej podstawie prawnej powołuje społecznego inspektora (...)

 • Wynagrodzenie dyrektora za nadgodziny

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora w przypadku pracy ponad czas pracy obowiązujący w firmie przysługuje wypłata z tytułu nadgodzin?

 • Społeczna Inspekcja Pracy

  Chciałbym otrzymać informacje dotyczące społecznej inspekcji pracy: jakie posiada uprawnienia, obowiazki; czy istnieje przelicznik, ilu pracowników przypada na jednego (...)

 • Godziny nadliczbowe a stanowisko kierownicze

  Czy pracownikowi zatrudnionemu w firmie na podstawie umowy o pracę na stanowisku specjalisty - menagera do spraw sprzedaży (jest to stanowisko jednoosobowe i kierownicze) (...)

 • Czas pracy pracowników ZOZ

  Jaki jest dzienny wymiar czasu pracy w służbie zdrowia i jakim dokumentem jest to regulowane?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1382

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-06 poz. 894

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 856

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-11 poz. 1403

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-06 poz. 1500

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.