Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1595 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-20
Data wydania:2010-12-17
Data wejscia w życie:2010-12-28
Data obowiązywania:2010-12-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1595 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 239                — 16250 —                Poz. 1595


1595

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa kryteria:

1) obliczania wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., zwanym dalej „spisem”, dla osób, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., zwanej dalej „ustawą”;

2) przyznawania dodatków spisowych i nagród, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy, a także ich wysokość. §

2. Kryteriami obliczania wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych ze spisem na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło są:

1) dla rachmistrzów spisowych: a) przeprowadzenie obchodu przedspisowego w ramach prac przygotowawczych do spisu, b) liczba poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie;

2) dla ankieterów statystycznych: a) udzielanie informacji o spisie w trybie infolinii, b) umawianie wywiadów rachmistrzów spisowych u respondentów, c) liczba poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie;

3) dla pozostałych osób, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy, niewymienionych w pkt 1 i 2 — stopień trudności, zakres, jakość i terminowość zleconej do wykonania czynności. § 3.

1. Dodatek spisowy jest przyznawany za poprawne wykonanie prac, o których mowa w art. 7 ustawy, zwanych dalej „pracami spisowymi”.

2. Przy przyznawaniu dodatku spisowego bierze się pod uwagę funkcję pełnioną w spisie, złożoność wykonywanych zadań, stopień odpowiedzialności za ich realizację oraz liczbę podległych osób pracujących na rzecz spisu.

3. Dodatek spisowy jest przyznawany za czas przepracowany w danym miesiącu, w wysokości od 20 % do 120 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903 i Nr 238, poz. 1578), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”.

4. W przypadku okresowego niewykonywania prac spisowych dodatek spisowy jest przyznawany w wysokości proporcjonalnej do czasu przepracowanego na rzecz spisu. § 4.

1. Nagrody za wykonanie prac spisowych mogą być przyznane po zakończeniu poszczególnych etapów prac spisowych, o których mowa w art. 7 pkt 1—4 ustawy.

2. Przy przyznawaniu nagród, o których mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę zakres wykonywanych zadań i stopień odpowiedzialności oraz inicjatywę i zaangażowanie w wykonywanie prac spisowych.

3. Wysokość nagrody za wykonanie prac spisowych jest określana według przeciętnego wynagrodzenia.

4. Nagrody mogą być przyznane:

1) wojewódzkim komisarzom spisowym i ich zastępcom — w wysokości nieprzekraczającej 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

2) gminnym komisarzom spisowym i ich zastępcom — w wysokości nieprzekraczającej 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

3) pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe — w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia;

4) pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym przez komisarzy spisowych do pracy w wojewódzkich biurach spisowych i gminnych biurach spisowych — w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1595 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Prawo własności a prawo do prywatności

  Czy istnieje przepis prawny nakazujący mi wpuścić do mojego mieszkania kogokolwiek bez nakazu sądowego? Jakie przepisy mówią o obowiązku wpuszczenia rachmistrza do (...)

 • VAT od wynajmu mieszkań

  Wynajmuję kilka mieszkań, do chwili obecnej nie płaciłem podatku VAT. Jakie warunki muszę spełnić w roku 2014, aby od najmu mieszkań w dalszym ciągu nie płacić (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-22 poz. 1615

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-04 poz. 1582

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-14 poz. 1138

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 598

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wylosowanych obwodów objętych spisem kontrolnym.

 • Monitor Polski 2003 nr 20 poz. 310

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.