Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1596 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-20
Data wydania:2010-12-09
Data wejscia w życie:2010-12-20
Data obowiązywania:2010-12-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1596 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 239                — 16251 —                Poz. 1596


1596

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz przyłączy umożliwiających przyłączanie jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego oraz przesył energii z odnawialnych źródeł energii Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz przyłączy umożliwiających przyłączanie jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego oraz przesył energii z odnawialnych źródeł energii, zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc może być udzielana w formie bezzwrotnego dofinansowania. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka wytwórcza energii z odnawialnych źródeł energii — wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego służący do wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe, wykorzystujący w procesie wytwarzania energię z odnawialnych źródeł energii;

2) odnawialne źródło energii — odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.1));

3) przedsiębiorstwo energetyczne — przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy, o której mowa w pkt 2;

4) przyłącze — przyłącze w rozumieniu § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 178 i Nr 162, poz. 1005) w części stanowiącej własność przedsiębiorstwa energetycznego, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej;

5) system elektroenergetyczny — system elektroenergetyczny w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy, o której mowa w pkt 2.

1)

§

3. Pomoc nie może być udzielana i wypłacona:

1) na wytwarzanie energii elektrycznej;

2) przedsiębiorstwu energetycznemu, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc publiczną za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;

3) przedsiębiorstwu zagrożonemu w rozumieniu pkt 9—11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.). § 4.

1. Pomoc może być udzielana przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy:

1) elektroenergetycznej sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej, których realizacja przyczyni się do przyłączenia nowych jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii,

2) przyłącza służącego do połączenia jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii z elektroenergetyczną siecią przesyłową lub dystrybucyjną — zwane dalej „inwestycjami”.

2. Przez sieć przesyłową należy rozumieć sieć przesyłową w znaczeniu art. 3 pkt 11a ustawy, o której mowa w § 2 pkt

2.

3. Przez sieć dystrybucyjną należy rozumieć sieć dystrybucyjną w znaczeniu art. 3 pkt 11b ustawy, o której mowa w § 2 pkt

2. §

5. Pomoc może być udzielana na inwestycje, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju przez ułatwienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprzez budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych lub przyłączy umożliwiających odbiór energii elektrycznej z tych źródeł. § 6.

1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki lub koszty niezbędne do realizacji inwestycji poniesione w szczególności na:

1) przygotowanie inwestycji;

2) zarządzanie inwestycją;

3) nabycie nieruchomości;

4) roboty budowlane;

5) sprzęt i wyposażenie;

6) działania informacyjne i promocyjne;

7) podatek od towarów i usług;

8) niezbędne opłaty.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 239, poz. 1596 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.