Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1632 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-23
Data wydania:2010-12-16
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1632 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 244                — 16525 —                Poz. 1632


1632

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 518 oraz z 2008 r. Nr 112, poz. 716 i Nr 235, poz. 1601) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a.

1. W przypadku gdy pracodawcą dla młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego jest OHP nie stosuje się §

3.

2. OHP spełniająca warunki, o których mowa w § 2, organizująca przygotowanie zawodowe młodocianych składa do właściwego ze względu na miejsce odbywania przygotowania zawodowego centrum edukacji wniosek o przyznanie refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym

1)

oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń; wzór wniosku o przyznanie refundacji jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się oryginały lub kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych.”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: „§ 4a. Do OHP będących pracodawcami młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego § 4 ust. 1—3 stosuje się odpowiednio.”;

3) uchyla się § 12;

4) dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń zawarte przez OHP z jednostkami organizacyjnymi OHP na podstawie przepisów dotychczasowych będą realizowane na warunkach i w terminach wynikających z umów o refundację zawartych przed dniem 31 grudnia 2010 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1593.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1632 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1636 z 20102010-12-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r. sygn. akt K 20/08

 • Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1635 z 20102010-12-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

 • Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1634 z 20102010-12-23

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1633 z 20102010-12-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

 • Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1631 z 20102010-12-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

 • Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1630 z 20102010-12-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1629 z 20102010-12-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1628 z 20102010-12-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1627 z 20102010-12-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1626 z 20102010-12-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

 • Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1625 z 20102010-12-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 244, poz. 1624 z 20102010-12-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Ekwiwalent za urlop a FGŚP

  Czy roszczenia z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wchodzą w zakres środków wypłacanych prze Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

 • Wypłata gotówki pracownikom z ZFŚS a podatek

  Czy zamiast kupowania bonów pracownikom można im wypłacić gotówkę z okazji świąt z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

 • Pożyczka dla pracownika w braku ZFŚS

  Czy zakład pracy nie posiadający funduszu socjalnego może udzielić swojemu pracownikowi pożyczki na cele socjalno - mieszkaniowe?

 • Wynagrodzenie pracownika w okresie upadłości

  Pracownik został zwolniony z pracy za wypowiedzeniem na koniec czerwca br. Zakład pracy posiada zobowiązanie do tego pracownika wynikłe z zaległych wynagrodzeń za okres (...)

 • Wydatkowanie środków z ZFŚS

  Nasz były pracownik zwrócił się do firmy z wnioskiem o wypłatę zapomogi losowej z tytułu ciężkiej i przewlekłej choroby (porusza się na wózku inwalidzkim). Czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-06-30 poz. 716

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-05 poz. 931

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-30 poz. 1601

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-31 poz. 1951

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1459

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.