Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1675 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-28
Data wydania:2010-12-15
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1675 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 249                — 16968 —                Poz. 1675


1675

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych Na podstawie art. 108 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się siedziby i właściwość miejscową okręgowych urzędów górniczych, utworzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 150, poz. 986):

1) Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, z siedzibą w Gliwicach, dla obszaru województwa opolskiego oraz części województwa śląskiego, obejmującej powiaty: częstochowski, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, myszkowski i tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Częstochowa, Gliwice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice i Zabrze;

2) Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, dla części obszaru województwa małopolskiego, obejmującej gminę Libiąż w powiecie chrzanowskim i gminy: Brzeszcze, Chełmek i Oświęcim oraz miasto Oświęcim w powiecie oświęcimskim, a także dla części obszaru województwa śląskiego, obejmującej powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński i zawierciański, miasta na prawach powiatu: Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec i Tychy oraz gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice i Wilamowice w powiecie bielskim;

3) Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach, z siedzibą w Kielcach, dla obszaru województw: łódzkiego i świętokrzyskiego oraz części obszaru województwa podkarpackiego, obejmującej powiat tarnobrzeski i miasto na prawach powiatu Tarnobrzeg;

1)

4) Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, dla obszaru województwa małopolskiego, z wyłączeniem gminy Libiąż w powiecie chrzanowskim i gmin: Brzeszcze, Chełmek i Oświęcim oraz miasta Oświęcim w powiecie oświęcimskim, a także dla części obszaru województwa śląskiego, obejmującej powiaty: bielski, z wyłączeniem gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice i Wilamowice, i żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała oraz gminy: Brenna i Istebna i miasta: Ustroń i Wisła w powiecie cieszyńskim;

5) Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie, z siedzibą w Krośnie, dla obszaru województwa podkarpackiego, z wyłączeniem powiatu tarnobrzeskiego i miasta na prawach powiatu Tarnobrzeg;

6) Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie, z siedzibą w Lublinie, dla obszaru województw: lubelskiego i podlaskiego;

7) Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, dla obszaru województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, a także dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

8) Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, z siedzibą w Rybniku, dla części obszaru województwa śląskiego, obejmującej powiaty: cieszyński, z wyłączeniem gmin: Brenna i Istebna i miast: Ustroń i Wisła, pszczyński, raciborski, rybnicki i wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory;

9) Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, dla obszaru województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego;

10) Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, dla obszaru województwa dolnośląskiego. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu (Dz. U. Nr 96, poz. 863 i Nr 172, poz. 1411, z 2005 r. Nr 69, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 90, poz. 630). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Minister Środowiska: A. Kraszewski

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1675 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1677 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1676 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1674 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1673 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1672 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1671 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1670 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1669 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1668 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1667 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1666 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1665 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1664 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1663 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1662 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1661 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1660 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1659 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1658 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1657 z 20102010-12-28

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1659

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-15 poz. 1411

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 863

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-30 poz. 780

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-30 poz. 1717

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.