Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1678 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-29
Data wydania:2010-12-17
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1678 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 250                — 16974 —                Poz. 1678


1678

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa przypadki, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji. § 2.

1. Ograniczeń, o których mowa w § 1, nie stosuje się w przypadku kredytów lub pożyczek nominowanych w walutach obcych, zaciąganych:

1) w międzynarodowych instytucjach finansowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub z którymi podpisała umowę o współpracy;

2) w bankach, ze środków pochodzących z linii kredytowych, które zostały udostępnione przez instytucje, o których mowa w pkt 1;

3) od osób prawnych, utworzonych w drodze ustawy, ze środków pochodzących z linii kredytowych, które zostały udostępnione przez instytucje, o których mowa w pkt 1;

4) od rządów lub instytucji rządowych państw obcych, na mocy porozumień zawieranych przez Radę Ministrów z właściwym rządem lub instytucją rządową.

2. Ograniczeń, o których mowa w § 1, nie stosuje się również w przypadku kredytów lub pożyczek:

1) objętych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa lub podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

2) zaciągniętych w celu współfinansowania przedsięwzięcia, którego jednym ze źródeł finansowania są środki uzyskane w wyniku zaciągnięcia zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, lub podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4;

3) przeznaczanych na pokrycie zobowiązań powstałych w wyniku obowiązku zwrotu środków w związku z niewypełnieniem warunków zawartych w umowie, na podstawie której zostały otrzymane

1)

od podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, oraz instytucji, których organem założycielskim jest Unia Europejska, w szczególności ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. §

3. Ograniczeń, o których mowa w § 1, nie stosuje się również w przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych:

1) emitowanych na zagranicznych rynkach kapitałowych w formie obligacji o terminie wykupu powyżej roku;

2) emitowanych lub wystawianych w celu ustanowienia zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa, w związku z udzielanymi przez Skarb Państwa poręczeniami lub gwarancjami. §

4. Zobowiązania finansowe, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz § 3 pkt 1, mogą być zaciągane jedynie na:

1) finansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub przychodach jednostki sektora finansów publicznych lub

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w walutach obcych z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. §

5. Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania finansowe, o których mowa w § 3 pkt 1, jedynie w przypadku, gdy jednostki te uzyskały ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym, wydaną przez agencję ratingową uznaną na rynku kapitałowym, na którym mają być wyemitowane papiery wartościowe. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.2) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 112, poz. 757), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1678 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1685 z 20102010-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1684 z 20102010-12-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

 • Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1683 z 20102010-12-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1682 z 20102010-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1681 z 20102010-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1680 z 20102010-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

 • Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1679 z 20102010-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-28 poz. 905

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa.

 • Monitor Polski 2011 nr 42 poz. 464

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski 2010 nr 39 poz. 543

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski 2000 nr 15 poz. 347

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 355

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.