Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1707 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-30
Data wydania:2010-12-20
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1707 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 254                — 17598 —                Poz. 1707


1707

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „Akademią”, oraz gospodarki finansowej jej instytutów naukowych, zwanych dalej „instytutami”, sposób sporządzania planu finansowego, sprawozdawczości i rozliczania kosztów przez Akademię i jej instytuty. § 2.

1. Plan finansowy Akademii, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „ustawą”, jest ustalany na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Prezes Akademii przedkłada do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw nauki projekt planu finansowego Akademii w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. §

3. Prezes Akademii, po zasięgnięciu opinii Prezydium Akademii, dokonuje podziału ustalonych w ustawie budżetowej środków budżetowych, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, z przeznaczeniem na realizację określonych zadań i dla poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz niezwłocznie przedkłada plan finansowy do zatwierdzenia Prezydium Akademii. §

4. Akademia gromadzi na odrębnych rachunkach bankowych przychody, o których mowa w:

1) art. 79 ust. 1 pkt 1—4 ustawy;

2) art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy;

3) art. 79 ust. 1 pkt 6—9 ustawy;

4) art. 79 ust. 3 ustawy. § 5.

1. Akademia prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

2. Sprawozdanie finansowe Akademii podlega badaniu na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Akademii dokonuje Zgromadzenie Ogólne Akademii.

1)

§

6. Przychodami instytutu są:

1) dotacje podmiotowe i celowe;

2) środki uzyskane ze sprzedaży wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych na podstawie umów oraz innych usług świadczonych na podstawie umów;

3) środki uzyskane z tytułu kształcenia i dokształcania kadr;

4) środki uzyskane ze sprzedaży praw własności przemysłowej i licencji na te prawa;

5) środki uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych instytutu;

6) środki uzyskane z funduszy strukturalnych lub z niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), programów ramowych Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych źródeł, w tym środki uzyskane w ramach programów międzynarodowych;

7) środki otrzymane z Akademii;

8) darowizny, spadki i zapisy;

9) przychody z działalności gospodarczej;

10) przychody z tytułu udziałów w spółkach;

11) środki finansowe pochodzące z innych źródeł. §

7. Instytut ustala samodzielnie wysokość środków na wynagrodzenia. §

8. Działalność lecznicza i usługowa instytutu prowadzona na rzecz publicznego systemu ochrony zdrowia jest finansowana na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. § 9.

1. Inwestycje instytutu służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych są finansowane ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).

2. Inwestycje instytutu, o których mowa w ust. 1, mogą być finansowane również ze środków własnych instytutu oraz z innych źródeł, a także mogą być dofinansowywane ze środków własnych Akademii, o których mowa w art. 81 ustawy.

3. Zakładowe inwestycje socjalne instytutu są finansowane zgodnie z przepisami dotyczącymi finansowania działalności socjalnej.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1707 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1711 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1710 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1709 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1708 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1706 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1705 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1704 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1703 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1702 z 20102010-12-30

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1701 z 20102010-12-30

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1700 z 20102010-12-30

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

 • Status uchodźcy a studia

  W jaki sposób cudzoziemiec, który w Polsce otrzymał status uchodźca i wcześniej miał bardzo dobre wyniki w nauce u siebie w kraju, może podjąć studia w Polsce?

 • Droga do zawodu adwokata

  Córka została studentką 5 letniej dziennej uczelni w Warszawie na kierunku prawo. Czy aby zostać adwokatem i radcą prawnym, aplikacje należy odbywać w miejscu studiowania, (...)

 • Zakup komputera jako pomocy naukowej a podatek

  Zamierzam w bieżącym roku zakupić komputer. Aktualnie studiuję i czy mogę odliczyć od podatku zakup komputera jako pomocy naukowej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-29 poz. 1202

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-22 poz. 1288

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-30 poz. 1224

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów Polskiej Akademii Nauk

 • Monitor Polski 2010 nr 94 poz. 1075

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia honorowego patronatu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polskim Słownikiem Biograficznym

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-15 poz. 423

  Ustawa z dnia 15 lutego 2001 r. o utworzeniu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.