Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1750 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-31
Data wydania:2010-12-28
Data wejscia w życie:2011-01-02
Data obowiązywania:2010-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1750 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 258                — 18095 —                Poz. 1750


1750

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki, sposób i tryb:

1) przekazywania przez kierowników jednostek organizacyjnych służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających albo postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, zwanym dalej „uprawnionymi służbami”, informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”, oraz udostępniania im dokumentów niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba objęta postępowaniem sprawdzającym, zwana dalej „osobą sprawdzaną”, daje rękojmię zachowania tajemnicy, albo do potwierdzenia zdolności przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych;

2) udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową oraz organy kontroli skarbowej, zwane dalej „służbami współdziałającymi”, niezbędnej pomocy uprawnionym służbom przy wykonywaniu czynności w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających albo postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, zwanych dalej „postępowaniami”. §

2. Uprawniona służba zwraca się z pisemnym wnioskiem do kierownika jednostki organizacyjnej o przekazanie informacji oraz udostępnienie niezbędnych dokumentów w celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie bezpieczeństwa osobowego, kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego albo innych danych uzyskanych w toku prowadzonego postępowania. §

3. Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać:

1) określenie uprawnionej służby prowadzącej postępowanie;

2) miejsce i datę sporządzenia wniosku;

3) podstawę prawną;

4) niezbędne dane identyfikacyjne osoby sprawdzanej lub przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy: a) imię, nazwisko oraz nazwisko rodowe osoby sprawdzanej albo nazwę przedsiębiorcy, b) datę i miejsce urodzenia osoby sprawdzanej,

3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. §

5. Upoważnienie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się kierownikowi jednostki organizacyjnej, drugi włącza się do akt postępowania. c) numer PESEL lub Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) osoby sprawdzanej, a w przypadku przedsiębiorcy — numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Statystyczny Numer Identyfikacyjny (REGON) albo Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

5) w zależności od potrzeb, dane dotyczące: a) adresu zamieszkania osoby sprawdzanej albo adresu siedziby przedsiębiorcy, b) numeru i serii dowodu osobistego lub innego dokumentu, na podstawie którego można ustalić tożsamość osoby sprawdzanej, c) obywatelstwa osoby sprawdzanej;

6) określenie dokumentów lub informacji potwierdzających dane, o których mowa w § 2;

7) imię, nazwisko i podpis funkcjonariusza, pracownika albo żołnierza upoważnionego przez szefa uprawnionej służby. § 4.

1. Przekazanie informacji oraz udostępnianie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 6, polega na:

1) niezwłocznym przesłaniu, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku, odpisu, wypisu, wyciągu lub uwierzytelnionych kopii dokumentów albo informacji określonych we wniosku;

2) udostępnieniu do wglądu upoważnionemu funkcjonariuszowi, pracownikowi albo żołnierzowi uprawnionej służby dokumentów w siedzibie jednostki organizacyjnej.

2. W celu uzyskania dostępu do dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 6, upoważniony funkcjonariusz, pracownik albo żołnierz uprawnionej służby jest obowiązany okazać:

1) imienne upoważnienie;

2) legitymację służbową;

3) odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa — w przypadku dokumentów o klauzuli tajności „poufne” lub wyższej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1750 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1761 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1760 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1759 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1758 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1757 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1756 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1755 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej, przy pomocy której Generalny Inspektor Informacji Finansowej wykonuje swoje zadania

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1754 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1753 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1752 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1751 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1749 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1748 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2011 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1747 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające (...)

 • Postępowanie sprawdzające-ochrona informacji

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) wynika, że postępowanie sprawdzające wobec (...)

 • Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych

  W ustawie Prawo Zamówień Publicznych w art. 5.1. jest następujący zapis \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym (...)

 • Udostępnienie dokumentów kontroli

  Prowadzę firmę zajmującą się pośrednictwem finansowym oraz obrotem wierzytelnościami, początkowo była też windykacja na zlecenie. W tej chwili Urząd Skarbowy przeprowadza (...)

 • Ujawnienie informacji z przebiegu postępowania

  Trwa proces o rozwód. Moja żona za wszelką cenę chcąc udowodnić moją winę złożyła doniesienie na policję, że rzekomo znęcałem się nad nią psychicznie. Ja (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-30 poz. 356

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-25 poz. 159

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-16 poz. 1437

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających

 • Monitor Polski 2013 poz. 639

  Zarządzenie Nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów kontroli postępowań zrealizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

 • Komunikat UE z 2010-08-28 nr 234 poz. 2

  Sprawa C-139/07 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. Komisja Europejska przeciwko Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, Republice (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.