Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1761 z 2010 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-31
Data wydania:2010-12-28
Data wejscia w życie:2010-12-31
Data obowiązywania:2010-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1761 z 2010 - Strona 2


Strona 2 z 3

Dziennik Ustaw Nr 258                — 18131 —                Poz. 1761


h) pomieszczenie porządkowe, i) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. §

4. Prewentorium uzdrowiskowe dla dzieci powinno odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 4, 8 i 9, a ponadto następującym wymaganiom:

1) stanowić samodzielny budynek (zespół budynków) położony w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej;

2) w skład prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci powinny wchodzić w szczególności następujące pomieszczenia: a) pokoje łóżkowe, b) pokój lekarzy, c) punkt pielęgniarski, d) pokój zabiegowy, e) izolatka, f) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką oraz natrysk powinny być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, g) pokoje pracowników medycznych — co najmniej jedno pomieszczenie, h) ustęp dla personelu, i) pomieszczenie porządkowe, j) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych, k) co najmniej: — jedna świetlica dla dzieci, — jedna sala szkolna, — jeden pokój do samodzielnej pracy dla dzieci, — jedna sala gimnastyczna, — jeden pokój dla nauczycieli;

3) w prewentorium uzdrowiskowym dla dzieci prowadzącym leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdować się stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego w wyodrębnionym pomieszczeniu z możliwością prowadzenia stałego nadzoru, w szczególności zapewniające pracownikom możliwość obserwacji, wyposażone w: a) antystatyczne łóżko do intensywnej terapii dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych, b) zestaw do reanimacji, w skład którego wchodzą w szczególności: — defibrylator, — elektryczne urządzenie do ssania, — zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny),

c) instalacje gazów medycznych, d) kardiomonitor przy każdym łóżku;

4) wyposażenie prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci, w szczególności gniazda wtykowe elektryczne, okna, krany z gorącą wodą, poręcze, powinno być odpowiednio zabezpieczone;

5) układ funkcjonalny prewentorium uzdrowiskowego dla dzieci powinien zapewniać możliwość izolowania poszczególnych oddziałów;

6) prewentorium uzdrowiskowe dla dzieci powinno posiadać wydzielony i ogrodzony teren do zajęć ruchowych. §

5. Przychodnia uzdrowiskowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 8 i 9, a ponadto następującym wymaganiom:

1) stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków lub być urządzona w budynku o innym przeznaczeniu pod warunkiem całkowitej izolacji przychodni od użytkowników w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego i innych, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną zakładu lecznictwa uzdrowiskowego;

2) w skład przychodni uzdrowiskowej powinny w szczególności wchodzić następujące pomieszczenia: a) gabinet badań lekarskich, b) pokój zabiegowy.”;

3) w § 6: a) w pkt 3 uchyla się lit. e, b) w pkt 4 lit. f otrzymuje brzmienie: „f) krioterapii,”, c) uchyla się pkt 9 i 11, d) w pkt 18 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) przechowywane peloidy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed ich zanieczyszczeniem i wysuszeniem;”, e) w pkt 19 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) dla wód szczaw — do 20 % CO2,”, f) w pkt 22 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) saturatory powinny zapewniać minimalne nasycenie CO2 wody o naturalnej temperaturze w ilości 2.200 mg/l,”, g) pkt 23 otrzymuje brzmienie: „23) sprężarki stosowane do zabiegów inhalacyjnych powinny mieć czerpnię powietrza wyprowadzoną na zewnątrz zakładu i umożliwiającą pobór powietrza z zewnątrz; na przewodzie tłocznym powinien być zainstalowany filtr powietrza wymieniany zgodnie z zaleceniami producenta;”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1761 z 2010 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1760 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1759 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1758 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1757 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia spółek utworzonych przez Polskie Koleje Państwowe S.A., których akcje lub udziały zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1756 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1755 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników jednostki organizacyjnej, przy pomocy której Generalny Inspektor Informacji Finansowej wykonuje swoje zadania

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1754 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1753 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1752 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1751 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1750 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1749 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1748 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2011 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw Nr 258, poz. 1747 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Akty prawne dotyczące sanatoriów

  Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając (...)

 • Przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego.

  Witam, czy muszę złożyć wniosek do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego?

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Pozwolenie na budowę w strefie uzdrowiskowej "A"

  Działka budowlana w strefie uzdrowiskowej "A" została zakupiona w 2003 r. W roku 2005 w październiku wystąpiono o pozwolenie na budowę. Decyzja została wydana negatywna (...)

 • Komercyjna baza danych klientów

  Czy pracując w firmie handlowej, zbierając informację o rynku i klientach (nie tylko tej firmy, ale całej branży), mogę sporządzić komercyjną bazę klientów i swobodnie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-04 poz. 976

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-30 poz. 1242

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-28 poz. 1186

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-19 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.