Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 14 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-13
Data wydania:2009-12-08
Data wejscia w życie:2010-01-28
Data obowiązywania:2010-01-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 14 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 3                — 606 —                Poz. 14


14

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok

20101) Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych statystycznych bieżących w roku 2010 i danych za rok 2010 oraz wskazanych danych statystycznych za lata poprzednie. §

3. Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych jest uzależniony od liczby pracujących osób, to liczbę tę przyjmuje się według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego przekazywanie danych statystycznych. §

4. Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych na formularzach statystycznych jest nałożony na podmiot gospodarki narodowej, który w okresie sprawozdawczym znalazł się w stanie upadłości, to obowiązki statystyczne dla tego podmiotu wypełnia syndyk masy upadłości. § 5.

1. Dane statystyczne są przekazywane do wskazanego w Programie miejsca przekazania danych w formie elektronicznej zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)) lub w formie papierowej.

2. Jeżeli w Programie jest wskazana wyłącznie forma elektroniczna przekazania danych, podmiot przekazujący dane statystyczne jest obowiązany do przekazywania ich w tej formie.

3. Podmiot o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób obowiązany zgodnie z Programem do udziału w badaniach statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego może przekazywać dane statystyczne w formie papierowej po przesłaniu do urzędu statystycznego wskazanego w Programie uzasadnionej informacji o wyborze tej formy. §

6. Jeżeli podmiot obowiązany do przekazywania danych statystycznych na formularzach statystycznych upoważnia osobę trzecią do wykonywania w jego imieniu obowiązków statystycznych, to czynności wykonane przez tę osobę pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla podmiotu, który ją upoważnił. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

(Załącznik do rozporządzenia stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru.)

1)

Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają: a) przepisy następujących dyrektyw: — dyrektywę Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z późn. zm.), — dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 49 z 21.02.1989, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 194, z późn. zm.), — dyrektywę Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 341, z późn. zm.), — dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.), — dyrektywę Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992, str. 38, z późn. zm.), — dyrektywę Rady 95/57/WE z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki (Dz. Urz. WE L 291 z 06.12.1995, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 419, z późn. zm.), — dyrektywę Rady 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 78 z 28.03.1996, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 492, z późn. zm.), — dyrektywę Rady 97/77/WE z dnia 16 grudnia 1997 r. zmieniającą dyrektywy 92/23/EWG, 93/24/EWG i 93/25/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji świń, bydła oraz owiec i kóz (Dz. Urz. WE L 10 z 16.01.1998, str. 28; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 22, str. 225), — dyrektywę 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 121, z późn. zm.), — dyrektywę 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 320, z późn. zm.),

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 14 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 20 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 19 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 18 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 17 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 16 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 15 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 13 z 20102010-01-13

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 12 z 20102010-01-13

  Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-26 poz. 863

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-19 poz. 1641

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-11 poz. 1227

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-24 poz. 1052

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.