Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 16 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-13
Data wydania:2009-12-22
Data wejscia w życie:2010-01-28
Data obowiązywania:2010-01-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 16 z 2010


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 3                — 611 —                Poz. 16


16

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO2) Na podstawie art. 12 ust. 12 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się gatunki roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według:

1) wytycznych UPOV określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) metodyk CPVO określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

1)

§

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO (Dz. U. Nr 170, poz. 1793, z późn. zm.4)). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia następujących dyrektyw:

1) dyrektywy Komisji 2009/74/WE z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywy Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do botanicznych nazw roślin, naukowych nazw innych organizmów oraz niektórych załączników do dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG i 2002/57/WE w związku z rozwojem wiedzy naukowej i technicznej (Dz. Urz. UE L 166 z 27 .06.2009, str. 40);

2) dyrektywy Komisji 2009/97/WE z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniającej dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE odpowiednio w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (Dz. Urz. UE L 202 z 04.08.2009, str. 29).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591, Nr 98, poz. 817 Nr 157 poz. 1241 i Nr 215, poz.

1665. , ,

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 553, z 2007 r. Nr 48, poz. 324 i Nr 204, poz. 1478 oraz z 2009 r. Nr 9, poz. 52.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2009 r. (poz. 16)

Załącznik nr 1

GATUNKI ROŚLIN, DLA KTÓRYCH BADANIE OWT PRZEPROWADZA SIĘ WEDŁUG WYTYCZNYCH UPOV I. Rośliny rolnicze Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Burak pastewny Mietlica psia Mietlica biaława Mietlica rozłogowa Mietlica pospolita Stokłosa uniolowata Stokłosa alaskańska*) Kupkówka pospolita Kostrzewa trzcinowa Kostrzewa nitkowata Kostrzewa owcza Gatunek 2 Wytyczne UPOV**) 3 TG/150/3 z 4.11.1994 TG/30/6 z 12.10.1990 TG/30/6 z 12.10.1990 TG/30/6 z 12.10.1990 TG/30/6 z 12.10.1990 TG/180/3 z 4.4.2001 TG/180/3 z 4.4.2001 TG/31/8 z 17.4.2002 TG/39/8 z 17.4.2002 TG/67/5 z 5.4.2006 TG/67/5 z 5.4.2006

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 16 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 20 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 19 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 18 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi przeznaczonymi do obrotu i produktami pośrednimi

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 17 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 15 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępniania danych

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 14 z 20102010-01-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 13 z 20102010-01-13

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 12 z 20102010-01-13

  Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

porady prawne online

Porady prawne

 • Badanie krwi - kontrola drogowa

  Czy możliwe jest poddanie się badaniu z krwi na zarawtość alkoholu, podczas kontroli drogowej?

 • Odmowa badań na zawartość alkoholu

  Policja ma prawo zażądać "dmuchnięcia w alkomat." Kierowca jednak nie musi spełnić takiego żądania. Czy policja ma prawo siłą zmusić kierowcę do poddania się (...)

 • Koszty badania okresowego pracowników

  Jestem pracownikiem firmy zatrudniającej ponad 100 osób, z główną siedzibą w Radomiu, ja pracuję w Warszawskim oddziale firmy, dostałam skierowanie na badania okresowe. (...)

 • Immisje pozytywne

  Co to są immisje pozytywne?

 • Zwolnienie nauczyciela często chorującego

  Czy można skierować nauczyciela na Komisję Lekarską lub zwolnić z pracy, gdy nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia od 15.10.2001 do 15.10.2002, a po (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-05 poz. 1478

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-22 poz. 52

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-10 poz. 275

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-05 poz. 1210

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyk CPVO

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-26 poz. 316

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyk CPVO


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.