Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 175 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych wojskowych sądów garnizonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-04
Data wydania:2010-02-17
Data wejscia w życie:2010-07-01
Data obowiązywania:2010-03-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 175 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 32                — 2834 —                Poz. 175


175

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych wojskowych sądów garnizonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości Na podstawie art. 3 § 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Znosi się następujące wojskowe sądy garnizonowe:

1) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy;

2) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie;

3) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze. §

2. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 146, poz. 956, z 2001 r. Nr 138, poz. 1556 oraz z 2002 r. Nr 145, poz. 1224) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu — dla województw objętych właściwością wojskowych sądów garnizonowych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu,

1)

2) Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie — dla województw objętych właściwością wojskowych sądów garnizonowych w Lublinie, Olsztynie i Warszawie.”;

2) w ust. 2: a) uchyla się pkt 1, b) uchyla się pkt 3, c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie — dla województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego,”, d) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu — dla województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego,”, e) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: „8) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie — dla województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego,

9) Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu — dla województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego,”, f) uchyla się pkt

10. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 157, poz. 1241.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 175 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 176 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 174 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 173 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL do szkolenia wstępnego kontrolerów ruchu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 172 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 171 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 170 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 169 z 20102010-03-04

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 168 z 20102010-03-04

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o ratyfikacji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 490

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1224

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 785

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-05 poz. 13

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-20 poz. 693

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.