Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 177 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-05
Data wydania:2010-02-16
Data wejscia w życie:2010-03-20
Data obowiązywania:2010-03-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 177 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 33                — 2838 —                Poz. 177


177

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) podmioty uprawnione do wypłaty,

2) rodzaj i zakres,

3) sposób obliczania i wysokość,

4) terminy rozliczeń oraz wypłaty — świadczeń socjalnych, zwanych dalej „świadczeniami”. § 2.

1. Funkcjonariuszowi celnemu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, małżonkowi funkcjonariusza oraz dzieciom własnym funkcjonariusza, dzieciom małżonka funkcjonariusza, jak również dzieciom przysposobionym i dzieciom przyjętym na wychowanie przez funkcjonariusza:

1) do ukończenia

18. roku życia, a jeżeli pobierają naukę w szkołach dla młodzieży — do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia

24. roku życia, albo

2) do ukończenia

24. roku życia lub

25. roku życia, jeżeli odbywają studia wyższe, a ukończenie 25 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo

3) jeżeli stały się osobami całkowicie niezdolnymi do pracy przed osiągnięciem wieku określonego w pkt 1 albo 2 — zwanych dalej „członkami rodziny funkcjonariusza”, przysługuje, na jego wniosek, raz w roku kalendarzowym świadczenie w postaci dopłaty do wypoczynku.

2. W przypadku członków rodziny funkcjonariusza, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli po ukończeniu

18. roku życia pobierają naukę w szkołach dla młodzieży, oraz określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 wymagane jest przedłożenie dokumentów potwierdzających odpowiednio pobieranie nauki w szkołach dla młodzieży, odbywanie studiów wyższych albo całkowitą niezdolność do wykonywania pracy.

3. Liczbę uprawnionych członków rodziny funkcjonariusza, na których przysługuje dopłata do wypoczynku, ustala się według stanu rodzinnego funkcjonariusza, istniejącego w dniu nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy.

4. W przypadku gdy liczba uprawnionych członków rodziny funkcjonariusza zwiększyła się po dniu, o którym mowa w ust. 3, dopłatę do wypoczynku przyznaje się według stanu rodzinnego funkcjonariusza ustalonego na dzień złożenia wniosku, nie później jednak niż na ostatni dzień służby pełnionej w danym roku kalendarzowym.

5. Dopłata do wypoczynku przysługuje na każdą uprawnioną osobę w wysokości 0,127 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla funkcjonariuszy Służby Celnej, przy czym wyliczoną kwotę dopłaty zaokrągla się do pełnych dziesięciu groszy w górę.

6. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest rozliczane w kolejnych kwartałach roku, jednak nie później niż raz na pół roku, i jest wypłacane do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczenia, z zastrzeżeniem §

8. § 3.

1. Funkcjonariuszowi i członkom rodziny funkcjonariusza przysługuje, na jego wniosek, raz w roku kalendarzowym świadczenie w postaci przejazdu w klasie drugiej pociągu Inter Regio na koszt urzędu, w którym funkcjonariusz pełni służbę, do jednej z wybranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem.

2. W razie niewykorzystania świadczenia, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi i członkom rodziny funkcjonariusza przysługuje świadczenie w postaci zryczałtowanego równoważnika pieniężnego.

3. Rozliczenia świadczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie przedstawionych biletów za przejazd, z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza i członków rodziny funkcjonariusza uprawnień do przejazdów ulgowych.

4. Zryczałtowany równoważnik pieniężny ustala się w wysokości odpowiadającej najniższej cenie biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu Inter Regio na długości 800 km, z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza i członków rodziny funkcjonariusza uprawnień do przejazdów ulgowych, ustalanej według ceny biletów obowiązującej w dniu wypłaty tego równoważnika, nie później jednak niż w dniu wygaśnięcia prawa do przejazdu przysługującego za dany rok kalendarzowy.

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są rozliczane i wypłacane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem §

8. § 4.

1. Funkcjonariuszowi oraz byłemu funkcjonariuszowi, w tym emerytowi lub renciście, którego warunki bytowe uległy znacznemu pogorszeniu wskutek zdarzeń losowych, kierownik urzędu może przyznać zapomogę.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 177 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 179 z 20102010-03-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 178 z 20102010-03-05

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

porady prawne online

Porady prawne

 • Zasady wypłaty świadczeń z ZFŚS

  Jeśli nauczyciel pracuje w trzech szkołach - łącznie 1,5 etatu, to czy w każdej z tych szkół jest uprawniony do otrzymywania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń (...)

 • Wypłata gotówki pracownikom z ZFŚS a podatek

  Czy zamiast kupowania bonów pracownikom można im wypłacić gotówkę z okazji świąt z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

 • Bony z ZFSŚ

  Czy ze środków zgromadzonych na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych można zgodnie z prawem nabyć bony towarowe dla pracowników na święta? Dodam, iż mają być (...)

 • Wydatkowanie środków z ZFŚS

  Nasz były pracownik zwrócił się do firmy z wnioskiem o wypłatę zapomogi losowej z tytułu ciężkiej i przewlekłej choroby (porusza się na wózku inwalidzkim). Czy (...)

 • Koszty utrzymania ZFŚS

  Czy koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Socjalnego zmniejszają ten Fundusz, czy też obciążają koszty bieżącej działalności firmy?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-10 poz. 549

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt P 44/10

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 230

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1072

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie korzystania ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin

 • Monitor Polski 1999 nr 17 poz. 235

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 15 poz. 349

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.